Indeks 
Protokół
PDF 230kWORD 164k
Środa, 26 listopada 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Pakiet Komisji na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji (debata)
 7.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) (debata)
 8.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 9.Skład Parlamentu
 10.Nominacje członków komitetu doradczego ds. postępowania posłów
 11.Skład komisji i delegacji
 12.Głosowanie
  
12.1.Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.2.Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji * (głosowanie)
  
12.3.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Skład komisji i delegacji
 17.Przyznanie Palestynie statusu państwa (debata)
 18.25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (debata)
 19.Wyniki szczytu G20 (debata)
 20.Jednolity rynek internetowy (debata)
 21.Skład komisji i delegacji
 22.Przemysł hutniczy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 9/2014 - Komitet Regionów (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 12/2014 - Komitet Regionów (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 2/2014 - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 8/2014 - Komitet Regionów (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 10/2014 - Komitet Regionów (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 11/2014 - Komitet Regionów (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 3/2014 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 37/2014 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków n. 5 - Sekcja 8 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 13/2014 - Komitet Regionów (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, chromafenozydu, cyjazofamidu, dikamby, difenokonazolu, fenpyrazaminy, fluazynamu, formetanatu, nikotyny, penkonazolu, pimetrozyny, pyraklostrobiny, tau-fluwalinatu oraz tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - termin: 22/1/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - termin: 14/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu i warunków stosowania dodatków składających się z preparatów (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - termin: 15/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do soli glukozaminowej kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego stosowanej w produkcji suplementów diety (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - termin: 18/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przęśli i johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - termin: 19/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - termin: 19/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - termin: 19/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2007 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie ustanowienia europejskich systemów doboru prób (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - termin: 15/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

- Decyzja Komisji w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące kominków zasilanych alkoholem bez odprowadzania spalin zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - termin: 20/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - termin: 22/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od daty otrzymania, tj. od dnia 14 listopada 2014 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od daty otrzymania, tj. od dnia 18 listopada 2014 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od daty otrzymania, tj. od dnia 24 listopada 2014 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH


5. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 34/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 35/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. projekt Komisji Europejskiej dotyczący przesunięcia środków DEC 36/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 36/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. projekt Komisji Europejskiej dotyczący przesunięcia środków DEC 38/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 38/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. projekt Komisji Europejskiej dotyczący przesunięcia środków DEC 39/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 39/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. projekt Komisji Europejskiej dotyczący przesunięcia środków DEC 41/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 41/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 42/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. projekt Komisji Europejskiej dotyczący przesunięcia środków DEC 43/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 43/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. projekt Komisji Europejskiej dotyczący przesunięcia środków DEC 44/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 44/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. projekt Komisji Europejskiej dotyczący przesunięcia środków DEC 45/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 45/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa projekt Komisji Europejskiej dotyczący przesunięcia środków DEC 47/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji DEC 47/2014.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. projekt Komisji Europejskiej dotyczący przesunięcia środków DEC 48/2014.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. projekt Trybunału Obrachunkowego dotyczący przesunięć środków V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 i V/AB-21/T/14.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. projekt Komitetu Regionów dotyczący przesunięcia środków INF 7/2014.

Zgodnie z art. 203 ust. 4 rozporządzenia finansowego Komisja Europejska poinformowała władzę budżetową, że szacunkowy koszt budowy nowego budynku laboratorium Instytutu Pierwiastków Transuranowych Wspólnego Centrum Badawczego w Karlsruhe przekracza dopuszczalny pułap.


6. Pakiet Komisji na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Komisji: Pakiet Komisji na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Werner Hoyer (prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD i Gerolf Annemans, niezrzeszony.

Głos zabrali: Pietro Carlo Padoan (urzędujący przewodniczący Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

7. Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Ian Duncan w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, Zoltán Balczó niezrzeszony, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan i Yannick Jadot.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Sandro Gozi.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Giovanni La Via, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Ian Duncan w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD w sprawie konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP 20) w Limie, Peru (1−12 grudnia 2014 r.) 2014/2777(RSP) (B8-0251/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 27.11.2014.


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

W godzinach od 12.05 do 12.35 Parlament zebrał się na uroczystym posiedzeniu z okazji wręczenia nagrody im. Sacharowa Denisowi Mukwege w uznaniu za jego nieustające wysiłki na rzecz przywracania fizycznej i psychicznej integralności tysiąca kobiet i dziewcząt, które były wykorzystywane seksualnie przez siły rebelianckie w Demokratycznej Republice Konga.

Przed wręczeniem nagrody przewodniczacy powitał również Jełyzawetę Szczepetylnykową, przedstawicielkę ukraińskiego ruchu Euromajdan (który kandydował do nagrody w 2014 r.) oraz Dinarę Yunus, córkę Leily Yunus, założycielki Instytutu na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka w Azerbejdżanie (również kandydującej do nagrody w 2014 r.), która nie mogła być obecna, ponieważ jest nadal więziona w Azerbejdżanie.


PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

9. Skład Parlamentu

Właściwe władze hiszpańskie powiadomiły, że Enrique Calvet Chambon został powołany na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Francisco Sosy Wagnera ze skutkiem od dnia 20 listopada 2014 r.

Właściwe organy bułgarskie powiadomiły, że Andrey Novakov został powołany na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Tomislava Doncheva ze skutkiem od dnia 24 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament przyjmuje do wiadomości, że Enrique Calvet Chambon i Andrey Novakov zostali powołani na posłów odpowiednio ze skutkiem od dnia 20 listopada 2014 r. i 24 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Enrique Calvet Chambon i Tomislav Novakov biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


10. Nominacje członków komitetu doradczego ds. postępowania posłów

Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów przewodniczący postanowił mianować, z dniem 25 listopada 2014 r., Jeana-Marie Cavadę (ALDE) na członka komitetu doradczego ds. postępowania posłów. Zastąpi on Francisca Sosę Wagnera (ALDE).


11. Skład komisji i delegacji

Przewodniczacy otrzymał od grupy ALDE następujące wnioski o nominacje:

komisja EMPL: Enrique Calvet Chambon

Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną: Enrique Calvet Chambon

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Enrique Calvet Chambon

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0061)


12.2. Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2532/98 dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2014)0062)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2014)0062)


12.3. Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0251/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0063)


13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo i Seán Kelly

Sprawozdanie Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr i Bernd Lucke

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) - (2014/2777(RSP)) – B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly i Marijana Petir.


14. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:25 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


16. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następujące wnioski o nominacje:

komisja EMPL: Emilian Pavel

Delegacja do spraw Stosunków z Izraelem: Emilian Pavel

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Emilian Pavel

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


17. Przyznanie Palestynie statusu państwa (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Przyznanie Palestynie statusu państwa (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský`ego, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Larsa Adaktussona, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pavla Svobodę, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli i Eleftherios Synadinos.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnego Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sofię Sakorafę, Afzal Khan, Ángela Vallina, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe`a i Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai oraz w sprawie przebiegu procedury pytań z sali Ana Gomes i Richard Corbett.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


18. 25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: 25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE i Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAȘCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Krisztina Morvai niezrzeszona, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elenę Valenciano Martínez-Orozco, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi i Nicola Caputo w imieniu grupy S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis i Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL,
Jean Lambert, Judith Sargentini i Bodil Ceballos w imieniu grupy Verts/ALE,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie 25. rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ o prawach dziecka (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 27.11.2014.


19. Wyniki szczytu G20 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki szczytu G20 (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (urzędujący przewodniczący Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Peter Simon w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Petr Mach w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay niezrzeszony, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boștinaru, David Martin i Nicola Danti.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Bill Etheridge.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Sandro Gozi.

Debata została zamknięta.


20. Jednolity rynek internetowy (debata)

Oświadczenie Komisji: Jednolity rynek internetowy (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Mylène Troszczynski niezrzeszona, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federleya, i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Antonio Tajani.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells i Jonathan Arnott.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Lara Comi w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin i Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, w sprawie wspierania praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez i Juan Carlos Girauta Vidal w imieniu grupy ALDE, w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 27.11.2014.


21. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujące wnioski o nominacje:

komisja DEVE: Andrey Novakov

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Ameryki Środkowej: Andrey Novakov

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Andrey Novakov

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


22. Przemysł hutniczy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (debata)

Oświadczenie Komisji: Przemysł hutniczy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Antonio Tajani w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde niezrzeszona, András Gyürk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Patrizia Toia, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Laurę Ageę, Marcus Pretzell, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Ivan Jakovčić, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rosę D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię Montel, i Rosa D'Amato.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Paul Rübig.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 542.136/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:10.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności