Zoznam 
Zápisnica
PDF 231kWORD 161k
Streda, 26. novembra 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Balík Komisie pre pracovné miesta, rast a investície (rozprava)
 7.Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014) (rozprava)
 8.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Menovanie členov poradného výboru pre správanie poslancov
 11.Zloženie výborov a delegácií
 12.Hlasovanie
  
12.1.Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.2.Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie * (hlasovanie)
  
12.3.Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Uznanie štátnej suverenity Palestíny (rozprava)
 18.25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (rozprava)
 19.Výsledky stretnutia skupiny G20 (rozprava)
 20.Jednotný digitálny trh (rozprava)
 21.Zloženie výborov a delegácií
 22.Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF 9/2014 – Výbor regiónov (N8-0055/2014 – C8-0251/2014 – 2014/2188(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF 12/2014 – Výbor regiónov (N8-0056/2014 – C8-0252/2014 – 2014/2189(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 2/2014 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0057/2014 – C8-0253/2014 – 2014/2190(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF 8/2014 – Výbor regiónov (N8-0058/2014 – C8-0254/2014 – 2014/2192(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF 10/2014 – Výbor regiónov (N8-0059/2014 – C8-0255/2014 – 2014/2193(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF 11/2014 – Výbor regiónov (N8-0060/2014 – C8-0256/2014 – 2014/2194(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov 3/2014 – Súdny dvor (N8-0061/2014 – C8-0257/2014 – 2014/2195(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 37/2014 – Oddiel III – Komisia (N8-0062/2014 – C8-0258/2014 – 2014/2196(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov č. 5 – Oddiel VIII – Európsky ombudsman (N8-0063/2014 – C8-0259/2014 – 2014/2199(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF13/2014 – Výbor regiónov (N8-0064/2014 – C8-0270/2014 – 2014/2200(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu, chromafenozidu, cyazofamidu, dikamby, difenokonazolu, fenpyrazamínu, fluazinamu, formetanátu, nikotínu, penkonazolu, pymetrozínu, pyraklostrobínu, tau-fluvalinátu a tebukonazolu v určitých produktoch alebo na nich (D033848/03 – 2014/2979(RPS) – lehota: 22/1/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

– Nariadenie Komisie o dodatočných špecifikáciách letovej spôsobilosti pre daný typ prevádzky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012 (D034508/02 – 2014/2955(RPS) – lehota: 14/2/2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o požiadavky na umiestňovanie na trh a podmienky používania doplnkových látok, ktoré pozostávajú z prípravkov (D036035/03 – 2014/2958(RPS) – lehota: 15/2/2015)
pridelené: gestorský výbor: AGRI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokiaľ ide o glukozamínovú soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej používanej pri výrobe výživových doplnkov (D036044/02 – 2014/2957(RPS) – lehota: 18/2/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o druhy rodu Ephedra a o Yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] (D036045/02 – 2014/2960(RPS) – lehota: 19/2/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D036047/03 – 2014/2961(RPS) – lehota: 19/2/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí (D036053/02 – 2014/2963(RPS) – lehota: 19/2/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 657/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, čo sa týka zavedenia európskych systémov výberových zisťovaní (D036225/01 – 2014/2956(RPS) – lehota: 15/2/2015)
pridelené: gestorský výbor: ECON

– Rozhodnutie Komisie z XXX o bezpečnostných požiadavkách, ktoré musia spĺňať európske normy pre alkoholové krby bez komína podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (D036445/03 – 2014/2974(RPS) – lehota: 20/2/2015)
pridelené: gestorský výbor: IMCO

– Smernica Komisie …/…/EÚ z XXX, ktorou sa mení smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (D036466/01 – 2014/2980(RPS) – lehota: 22/2/2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I knariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských atichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 14. novembra 2014
pridelené: gestorský výbor: INTA

– Delegované nariadenie Komisie o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 18. novembra 2014
pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 určením nákladov oprávnených na získanie podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu s cieľom zlepšiť hygienické, zdravotné, bezpečnostné a pracovné podmienky rybárov, zabezpečiť ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov, zmierniť zmenu klímy a zvýšiť energetickú efektívnosť rybárskych plavidiel (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 24. novembra 2014
pridelené: gestorský výbor: PECH


5. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 34/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 35/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 20. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 36/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 36/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 20. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 38/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 38/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 20. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 39/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 39/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 13. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 41/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 41/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 42/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 13. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 43/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 43/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 13. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 44/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 44/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 13. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 45/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 45/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 47/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 47/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 13. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 48/2014.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 20. novembra 2014 návrh predložený Dvorom audítorov o presune rozpočtových prostriedkov V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 a V/AB-21/T/14.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 20. novembra 2014 návrh predložený Výborom regiónov o presune rozpočtových prostriedkov INF 7/2014.

V súlade s článkom 203 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európska komisia informovala rozpočtový orgán o odhadovaných nákladoch na projekt prevyšujúcich povolený strop pre výstavbu novej budovy laboratória Inštitútu pre transuránové prvky Spoločného výskumného centra v Karlsruhe.


6. Balík Komisie pre pracovné miesta, rast a investície (rozprava)

Vyhlásenie predsedu Komisie: Balík Komisie pre pracovné miesta, rast a investície (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD a Gerolf Annemans – nezaradený poslanec.

Vystúpili: Pietro Carlo Padoan (úradujúci predseda Rady) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

7. Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (úradujúci predseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Ian Duncan v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan a Yannick Jadot.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Sandro Gozi.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Giovanni La Via, predseda Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Ian Duncan v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, o konferencii OSN o zmene klímy – ( COP 20) v Lime v Peru (1.-12. decembra 2014) (2014/2777(RSP)) (B8-0251/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 27.11.2014.


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)

V čase od 12.05 do 12.35 hod. sa Parlament zišiel na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti udeľovania Sacharovovej ceny Denisovi Mukwegemu: Týmto mu vyjadril uznanie za jeho neutíchajúce úsilie o obnovenie telesnej a duševnej integrity tisícky žien a dievčat, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania zo strany povstaleckých síl v Konžskej demokratickej republike.

Pred odovzdaním ceny predseda tiež privítal Elizabetu Ščepetilnikovú, predstaviteľku ukrajinského hnutia EuroMaidan (nominovaná na Sacharovovu cenu za rok 2014) a Dinaru Yunusovú, dcéru Leyly Yunusovej, zakladateľky Inštitútu pre mier a demokraciu a ľudské práva v Azerbajdžane (takisto nominovaná na Sacharovovu cenu za rok 2014), ktorá sa nemohla na slávnosti zúčastniť, pretože je stále uväznená.


PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

9. Zloženie Parlamentu

Príslušné španielske orgány oznámili, že Enrique Calvet Chambon bol s účinnosťou od 20. novembra 2014 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Francisca Sosu Wagnera.

Príslušné bulharské úrady oznámili, že Andrey Novakov bol s účinnosťou od 24. novembra 2014 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Tomislava Doncheva.

Podľa článku 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článku 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament vzal na vedomie zvolenie Enriqua Calveta Chambona s účinnosťou od 20. novembra 2014 a Andreya Novakova s účinnosťou od 24. novembra 2014.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Enrique Calvet Chambon a Andrey Novakov miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


10. Menovanie členov poradného výboru pre správanie poslancov

V súlade s článkom 7 Kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov predseda rozhodol, že 25. novembra 2014 bude Jean-Marie Cavada (ALDE) vymenovaný za člena poradného výboru pre správanie poslancov a nahradí Francisca Sosu Wagnera (ALDE).


11. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ALDE tieto žiadosti o menovania:

výbor EMPL: Enrique Calvet Chambon

Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou: Enrique Calvet Chambon

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Enrique Calvet Chambon

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0061)


12.2. Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2532/98 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2014)0062)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0062)


12.3. Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0251/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0063)


13. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo a Seán Kelly

Správa: Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr a Bernd Lucke

Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime, Peru (1. – 12. decembra 2014) – (2014/2777(RSP)) - B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly a Marijana Petir.


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D tieto žiadosti o menovanie:

výbor EMPL: Emilian Pavel

Delegácia pre vzťahy s Izraelom: Emilian Pavel

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Emilian Pavel

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


17. Uznanie štátnej suverenity Palestíny (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Uznanie štátnej suverenity Palestíny (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli a Eleftherios Synadinos.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Steven Woolfe a Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, a k priebehu postupu „catch the eye“ Ana Gomes a Richard Corbett.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


18. 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE a Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAȘCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi a Nicola Caputo v mene skupiny S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis a Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL,
Jean Lambert, Judith Sargentini a Bodil Ceballos v mene skupiny Verts/ALE,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 27.11.2014.


19. Výsledky stretnutia skupiny G20 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledky stretnutia skupiny G20 (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (úradujúci predseda Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Peter Simon v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Petr Mach v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay – nezaradený poslanec, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boștinaru, David Martin a Nicola Danti.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Bill Etheridge.

Vystúpili títo poslanci: Valdis Dombrovskis a Sandro Gozi.

Rozprava sa skončila.


20. Jednotný digitálny trh (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Jednotný digitálny trh (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Mylène Troszczynski – nezaradená poslankyňa, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, a Notis Marias.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Antonio Tajani.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Lara Comi v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin a Victor Negrescu v mene skupiny S&D, o podpore práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford a Sajjad Karim v mene skupiny ECR, o jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez a Juan Carlos Girauta Vidal v mene skupiny ALDE, o jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 27.11.2014.


21. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE tieto žiadosti o menovania:

výbor DEVE: Andrey Novakov

Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky: Andrey Novakov

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Andrey Novakov

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


22. Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde – nezaradená poslankyňa, András Gyürk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Patrizia Toia, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Laura Agea, Marcus Pretzell, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophie Montel, a Rosa D'Amato.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Paul Rübig.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 542.136/OJJE).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.10 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia