Index 
Protokoll
PDF 224kWORD 134k
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Kommissionens paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar (debatt)
 7.FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (debatt)
 8.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Utnämning av medlemmar av den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning
 12.Omröstning
  12.1.Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.2.Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner * (omröstning)
  12.3.FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Erkännande av Palestina som stat (debatt)
 18.25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (debatt)
 19.Resultatet av G20-mötet (debatt)
 20.Den digitala inre marknaden (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.Situationen för stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och industrin (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring INF 9/2014 – Regionkommittén (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 12/2014 – Regionkommittén (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 2/2014 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 8/2014 – Regionkommittén (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 10/2014 - Regionkommittén (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 11/2014 - Regionkommittén (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 3/2014 – Domstolen (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 37/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring n. 5 - Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 13/2014 – Regionkommittén (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acetamiprid, kromafenozid, cyazofamid, dikamba, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, formetanat, nikotin, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, tau-fluvalinat och tebukonazol i eller på vissa produkter (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - tidsfrist: 22/1/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ytterligare luftvärdighetsspecifikationer för en viss typ av drift och om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - tidsfrist: 14/2/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller krav för utsläppande på marknaden och användningsvillkor för tillsatser som innehåller preparat (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - tidsfrist: 15/2/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG vad gäller (6S)-5-metyltetrahydrofolsyra, glukosaminsalt, som används vid tillverkning av kosttillskott (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - tidsfrist: 18/2/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller efedraarter och johimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - tidsfrist: 19/2/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - tidsfrist: 19/2/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - tidsfrist: 19/2/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 657/2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik när det gäller fastställandet av europeiska urvalsplaner (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - tidsfrist: 15/2/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens beslut om säkerhetskrav som ska uppfyllas av europeiska standarder för alkoholeldade skorstenslösa kaminer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - tidsfrist: 20/2/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - tidsfrist: 22/2/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagaI till rådets förordning (EG) nr1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 14 november 2014
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 18 november 2014
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr508/2014 genom fastställande av de kostnader som berättigar till stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för att förbättra hygien, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden för fiskare, skydda och återställa den marina biologiska mångfalden och ekosystemen, begränsa klimatförändringen och öka fiskefartygens energieffektivitet (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 24 november 2014
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH


5. Anslagsöverföringar

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 34/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 35/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 20 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 36/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 36/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 20 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 38/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 38/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 20 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 39/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 39/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 13 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 41/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 41/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 42/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 13 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 43/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 43/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 13 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 44/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 44/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 13 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 45/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 45/2014.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 47/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 47/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 13 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 48/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 20 november 2014, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen godkänt revisionsrättens förslag till anslagsöverföring V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 och V/AB-21/T/14.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 20 november 2014, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen godkänt Regionkommitténs förslag till anslagsöverföring INF 7/2014.

Conformément à l'article 203, paragraphe 4, du règlement financier, la Europeiska kommissionen hade i enlighet med artikel 203.4 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om den beräknade kostnaden utöver det godkända taket för anläggandet av den nya laboratoriebyggnaden vid Institutet för transurander inom Gemensamma forskningscentrumet i Karlsruhe.


6. Kommissionens paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar (debatt)

Uttalande av kommissionens ordförande: Kommissionens paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, och Gerolf Annemans, grupplös.

Talare: Pietro Carlo Padoan (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

7. FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Ian Duncan för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan och Yannick Jadot.

Talare: Miguel Arias Cañete och Sandro Gozi.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Giovanni La Via, ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Ian Duncan för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (2014/2777(RSP)) (B8-0251/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 27.11.2014.


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Från kl. 12.05 till 12.35 samlades parlamentet till ett högtidligt möte för utdelning av Sacharovpriset till Denis Mukwege, en reconnaissance de ses efforts constants pour restaurer l'intégrité physique et psychologique de milliers de femmes et de filles victimes d'abus sexuels commis par les forces rebelles en République démocratique du Congo.

Före utdelningen av priset hälsade talmannen välkomna även till Yelyzaveta Schepetylnykova, företrädare för den ukrainska rörelsen Euromajdan (nominerad till Sacharovpriset 2014), och Dinara Yunus, dotter till Leyla Yunus, grundare av Institutet för fred och demokrati och mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan (även hon nominerad till Sacharovpriset 2014), som inte kunde närvara eftersom hon fortfarande satt fängslad i Azerbajdzjan.


ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

9. Parlamentets sammansättning

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att Enrique Calvet Chambon utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Francisco Sosa Wagner med verkan från och med den 20 november 2014.

De behöriga bulgares myndigheterna hade meddelat att Andrey Novakov utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Tomislav Donchev med verkan från och med den 24 november 2014.

Parlamentet noterade i enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet samt artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen att Enrique Calvet Chambon och Tomislav Novakov hade utsetts till ledamöter av Europaparlamentet med verkan från och med den 20 november 2014 respektive den 24 november 2014.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Enrique Calvet Chambon et Andrey Novakov fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


10. Utnämning av medlemmar av den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande

Talmannen hade i enlighet med artikel 7 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter beslutat att den 25 november 2014 utnämna Jean-Marie Cavada (ALDE) till medlem av den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande i stället för Sosa Wagner (ALDE).


11. Utskottens och delegationernas sammansättning

ALDE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Enrique Calvet Chambon

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet: Enrique Calvet Chambon

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Enrique Calvet Chambon

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


12.1. Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0061)


12.2. Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2532/98 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2014)0062)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2014)0062)


12.3. FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0251/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0063)


13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo och Seán Kelly

Betänkande Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr och Bernd Lucke

FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) - (2014/2777(RSP)) - B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly och Marijana Petir.


14. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Emilian Pavel

delegationen för förbindelserna med Israel: Emilian Pavel

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Emilian Pavel

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


17. Erkännande av Palestina som stat (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Charles Tannock för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli och Eleftherios Synadinos.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Steven Woolfe och Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai samt Ana Gomes och Richard Corbett, vilka yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.


18. 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, och Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAȘCU
Vice talman

Talare: Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen), för kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil för PPE-gruppen,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi och Nicola Caputo för S&D-gruppen,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská för ECR-gruppen,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis och Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen,
Jean Lambert, Judith Sargentini och Bodil Ceballos för Verts/ALE-gruppen,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 27.11.2014.


19. Resultatet av G20-mötet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet av G20-mötet (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Peter Simon för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Petr Mach för EFDD-gruppen, Nicolas Bay, grupplös, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boștinaru, David Martin och Nicola Danti.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Bill Etheridge.

Talare: Valdis Dombrovskis och Sandro Gozi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Den digitala inre marknaden (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den digitala inre marknaden (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Mylène Troszczynski, grupplös, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley, och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Antonio Tajani.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells och Jonathan Arnott.

Talare: Andrus Ansip.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Lara Comi för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin och Victor Negrescu för S&D-gruppen, om stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford och Sajjad Karim för ECR-gruppen, om den digitala inre marknaden (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez och Juan Carlos Girauta Vidal för ALDE-gruppen, om den digitala inre marknaden (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 27.11.2014.


21. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

DEVE-utskottet: Andrey Novakov

Delegationen för förbindelserna med Centralamerika: Andrey Novakov

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Andrey Novakov

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


22. Situationen för stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och industrin (debatt)

Uttalande av kommissionen: Skydd av stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och industrin (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Antonio Tajani för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Dominique Bilde, grupplös, András Gyürk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Patrizia Toia, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Laura Agea, Marcus Pretzell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophie Montel, och Rosa D'Amato.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 542.136/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.10.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy