Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

3. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997 που καταρτίστηκε δυνάμει του άρθρου K.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000, που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρωτόκολλό της της 16ης Οκτωβρίου 2001 (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαïκής Ένωσης, συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και του πρωτόκολλου εφαρμογής της (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με το έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (B8-0229/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών (B8-0230/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάδοση της αθέμιτης προσέγγισης παιδιών μέσω διαδικτύου («grooming») και την προστασία των ανήλικων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (B8-0231/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης (B8-0232/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρουσία νιτρωδών στα κηπευτικά και τις σχετικές συνέπειες για την υγεία (B8-0233/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραβίαση των κανονισμών για τη μεταφορά των ζώων (B8-0234/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος πρόσβασης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, διαρκούς κατάρτισης και αξιολόγησης της απόδοσης (B8-0235/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τα φθοριούχα αέρια ή/και την ανακοίνωση της Επιτροπής (2014/C 153/07) της 21ης Μαΐου 2014 (B8-0236/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μία ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα τυχερά παιχνίδια (B8-0237/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καρκίνο στο κεφάλι και στον αυχένα (B8-0238/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου με τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης (B8-0239/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel και Olaf Stuger. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά (B8-0240/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της ισλαμικής καλύπτρας σε δημόσιους χώρους (B8-0241/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση του ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ιταλία (B8-0242/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κοιλιοκάκη και τους σχετικούς κινδύνους για τη γυναικεία γονιμότητα και την εγκυμοσύνη (B8-0243/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: περίπτωση της Γέφυρας του Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους νεκρούς από εργατικά ατυχήματα στην Ιταλία (B8-0245/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οικονομική και την χρηματοπιστωτική ηθική (B8-0247/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατασπατάληση τροφίμων (B8-0250/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μία ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα τυχερά παιχνίδια με σκοπό την πρόληψη της παιγνιομανίας (B8-0254/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμπάργκο κατά της Ρωσίας και τις ζημίες για τον ευρωπαϊκό τομέα του βοείου κρέατος (B8-0255/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμπορικό εμπάργκο που αποφάσισε η Ρωσία και τους κινδύνους όσον αφορά τη λειτουργικότητα του ταμείου κρίσεων (B8-0256/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης στα θύματα της θαλιδομίδης στην Ευρώπη (B8-0257/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διεθνείς απαγωγές ανηλίκων (B8-0258/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τον ιταλικό καπνό και ιδιαίτερα προέλευσης Βένετο (B8-0259/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα νέα κρούσματα της γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη (B8-0260/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις οικονομικές εκτιμήσεις του φθινοπώρου και τους νέους κινδύνους για την ευρωζώνη (B8-0261/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την στρατηγική για την ανάκαμψη της οικονομίας στην Ευρωζώνη (B8-0262/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) και τους κινδύνους για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο (B8-0263/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δέσμευση στην επιλογή των πηγών ενεργείας που επιβάλλεται στις ισπανικές οικογένειες (B8-0264/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή όμοιων εθνικών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη για την πώληση φαρμάκων από το διαδίκτυο (B8-0266/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από τα δίκτυα WiFi (B8-0267/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαφύλαξη της οικονομικής σταθερότητας των κρατών μελών από τη χρηματοπιστωτική μεταβλητότητα και την προστασία των δημοσίων οικονομικών από τις κρίσεις των οίκων αξιολόγησης (B8-0268/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο ΝΚ 603: ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης (B8-0269/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκθετική αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων ανά τον κόσμο (B8-0270/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις βλάβες που προκαλεί η κατάχρηση αντιβιοτικών από τους ευρωπαίους πολίτες (B8-0271/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των περιστατικών επιγραμμικής απάτης στον τομέα των τροφίμων στην Ευρώπη (B8-0272/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στο θέμα των ορίων χρήσης μετρητών στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών (B8-0274/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενοποίηση των κριτηρίων έγκρισης των ενεργών συστατικών που χρησιμοποιούνται στα γεωργικά προϊόντα διατροφής από τα κράτη μέλη (B8-0275/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπάτηση των χώρων στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με ειδικές ανάγκες (B8-0276/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου