Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 27. november 2014 - Strasbourg

3. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Soovitus võtta vastu nõukogu otsus Horvaatia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva 26. mai 1997. aasta konventsiooniga (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Soovitus võtta vastu nõukogu otsus Horvaatia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel nõukogu koostatud 29. mai 2000. aasta konventsiooniga Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ning selle 16. oktoobri 2001. aasta protokolliga (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu ja selle rakendamisprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek seksuaalharidust käsitleva Maailma Terviseorganisatsiooni dokumendi kohta (B8-0229/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek naiste ja meeste palgalõhe kohta (B8-0230/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek internetis seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise ja alaealiste sotsiaalvõrgustike kasutajate kaitse kohta (B8-0231/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek väljasuremisohus olevate liikide kohta (B8-0232/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek nitraatide esinemise kohta köögiviljades ja selle tagajärgede kohta tervisele (B8-0233/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek loomade veo eeskirjade rikkumise kohta (B8-0234/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õpetaja elukutse omandamise, täiendusõppe ja tulemuste hindamise ühtse Euroopa süsteemi loomise kohta (B8-0235/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 517/2014 ja/või komisjoni 21. mai 2014. aasta teatise (2014/C 153/07) muutmise kohta (B8-0236/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek hasartmänge käsitleva ELi määruse väljatöötamise kohta (B8-0237/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kohta (B8-0238/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek hüdrofrakkimise meetodil kildagaasi ammutamise keelustamise kohta (B8-0239/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel ja Olaf Stuger. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu ja Kanada vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu puuduliku läbipaistvuse kohta (B8-0240/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek islami naise täielikult katva räti kandmise keelustamise kohta avalikes kohtades (B8-0241/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek noorte töötuse kasvu kohta Itaalias (B8-0242/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek tsöliaakia ning sellega seotud ohtude kohta naise viljakusele ja rasedusele (B8-0243/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa arhitektuuripärandi kaitsmiseks hädaabifondi loomise ja Bassano del Grappas asuva silla kohta (B8-0244/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek surmaga lõppenud tööõnnetuste kohta Itaalias (B8-0245/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek majanduse ja finantseetika kohta (B8-0247/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise kohta (B8-0250/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek hasartmängusõltuvuse ennetamiseks hasartmänge käsitleva ELi määruse väljatöötamise kohta (B8-0254/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Venemaa embargo ja Euroopa veiseliha sektorile tekitatud kahju kohta (B8-0255/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Venemaa kehtestatud embargo ja kriisifondi toimimist ohustavate tegurite kohta (B8-0256/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek õiguse nõudmise kohta talidomiidi ohvritele Euroopas (B8-0257/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise lapseröövi kohta (B8-0258/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia ja eelkõige Veneto maakonna tubakakasvatamise toetamise meetmete kohta (B8-0259/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek linnugripi uute puhangute kohta Euroopas (B8-0260/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sügiseste majandusprognooside ja euroala ähvardavate uute riskide kohta (B8-0261/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek euroala majanduse elavdamise strateegia kohta (B8-0262/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) ning selle ohu kohta Euroopa sotsiaalmudelile (B8-0263/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Hispaania perede energiaallikate valikule kehtestatud piirangud (B8-0264/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ravimite internetimüüki käsitlevate siseriiklike õigusaktide ühtlustamise kohta (B8-0266/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek WiFi-kiirguse võimaliku kahjuliku tervisemõju kohta (B8-0267/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide majandusliku stabiilsuse kaitsemise kohta finantsturgude volatiilsuse eest ja riigi rahanduse kaitsmise kohta reitinguagentuuride hinnangute eest (B8-0268/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek geneetiliselt muundatud maisi NK 603 ja kaitseklausli rakendamise kohta (B8-0269/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek terrorirünnakute hüppelise kasvu kohta kogu maailmas (B8-0270/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kodanike antibiootikumide liigtarbimisest põhjustatud kahju kohta (B8-0271/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek veebis levivate toidupettuste sagenemise kohta Euroopas (B8-0272/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide vahelistes äritehingutes sularaha kasutamise piiranguid käsitlevate riiklike õigusaktide ühtlustamise kohta (B8-0274/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikides põllumajanduslike toiduainete tootmiseks kasutatavate toimeainete heakskiitmise kriteeriumide ühtlustamise kohta (B8-0275/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek puuetega inimestele ettenähtud parkimiskohtade kuritarvitamise kohta (B8-0276/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

Õigusteave - Privaatsuspoliitika