Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg

3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr3030/93 wsprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobówwłókienniczych z państwtrzecich (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Zalecenie dotyczące decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Chorwacji do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Zalecenie dotyczące decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Chorwacji do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz do protokołu do niej z dnia 16 października 2001 r. (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do tej umowy (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia na temat edukacji seksualnej (B8-0229/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie różnic płacowych między kobietami i mężczyznami (B8-0230/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania się praktyki uwodzenia (grooming) oraz ochrony niepełnoletnich użytkowników sieci społecznościowych (B8-0231/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie gatunków zagrożonych wyginięciem (B8-0232/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie występowania azotanów w warzywach i związanych z tym konsekwencji dla zdrowia (B8-0233/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie naruszania przepisów dotyczących transportu zwierząt (B8-0234/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia wspólnego europejskiego systemu dostępu do zawodu nauczyciela, kształcenia ustawicznego i oceny wyników (B8-0235/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie gazów fluorowanych i/lub zmiany zawiadomienia Komisji (2014/C 153/07) z dnia 21 maja 2014 r. (B8-0236/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie opracowania europejskiego rozporządzenia dotyczącego gier hazardowych (B8-0237/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nowotworu głowy i szyi (B8-0238/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zakazu eksploatacji złóż gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego (B8-0239/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel i Olaf Stuger. Projekt rezolucji w sprawie braku przejrzystości w ramach kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską a Kanadą (B8-0240/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie zakazu noszenia burek i nikabów w miejscach publicznych (B8-0241/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wzrostu stopy bezrobocia wśród ludzi młodych we Włoszech (B8-0242/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie celiakii i związanych z nią zagrożeń dla płodności kobiet i dla ciąży (B8-0243/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia funduszu nadzwyczajnego na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa architektonicznego: przypadek mostu Ponte Vecchio w Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wypadków śmiertelnych przy pracy we Włoszech (B8-0245/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie etycznej gospodarki i etycznego sektora finansowego (B8-0247/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie marnotrawstwa zasobów żywnościowych (B8-0250/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie opracowania europejskiego rozporządzenia w sprawie gier hazardowych mającego na celu zapobieganie uzależnieniu od hazardu (B8-0254/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie embarga dla Rosji i szkód ponoszonych przez europejski sektor mięsa wołowego (B8-0255/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie embarga wprowadzonego przez Rosję oraz zagrożeń dla skuteczności funduszu kryzysowego (B8-0256/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

BUDG

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przyznania odszkodowania europejskim ofiarom talidomidu (B8-0257/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie uprowadzeń dzieci na skalę międzynarodową (B8-0258/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie środków wspierających uprawę tytoniu we Włoszech, a w szczególności w Wenecji Euganejskiej (B8-0259/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nowych ognisk ptasiej grypy w Europie (B8-0260/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie jesiennych prognoz gospodarczych i nowych zagrożeń dla strefy euro (B8-0261/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie strategii ożywienia gospodarki strefy euro (B8-0262/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie TTIP i zagrożeń dla europejskiego modelu społecznego (B8-0263/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia rodzinom hiszpańskim wyboru źródeł energii (B8-0264/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ujednolicenia przepisów krajowych dotyczących sprzedaży leków w internecie (B8-0266/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

IMCO

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie potencjalnej szkodliwości fal WiFi dla zdrowia (B8-0267/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony stabilności gospodarczej państw członkowskich przed niestabilnością finansową oraz ochrony finansów publicznych przed ocenami agencji ratingowych (B8-0268/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy NK 603: wprowadzenie klauzuli ochronnej (B8-0269/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwiększonego ryzyka ataków terrorystycznych na całym świecie (B8-0270/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie szkód spowodowanych nadużywaniem antybiotyków przez europejskich obywateli (B8-0271/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wzrostu przypadków fałszowania żywności online w Europie (B8-0272/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie harmonizacji przepisów krajowych dotyczących ograniczeń w stosowaniu płatności gotówkowych w ramach transakcji handlowych między państwami członkowskimi (B8-0274/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie ujednolicenia zasad zatwierdzania substancji czynnych stosowanych w produkcji rolno-spożywczej w państwach członkowskich (B8-0275/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (B8-0276/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

EMPL

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności