Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg

3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Odporúčanie rozhodnutia Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 26. mája 1997 vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Odporúčanie rozhodnutia Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovanému Radou v súlade sčlánkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a k protokolu zo 16.októbra 2001 k tomuto dohovoru (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou a jej vykonávacieho protokolu v mene Európskej únie (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dokumente Svetovej zdravotníckej organizácie o sexuálnej výchove (B8-0229/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o platových rozdieloch medzi ženami a mužmi (B8-0230/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o šírení javu nadväzovania vzťahov cez internet s maloletými na účely sexuálnej manipulácie (grooming) a o ochrane mladistvých používateľov sociálnej siete (B8-0231/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

ITRE

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o živočíšnych druhoch ohrozených vyhynutím (B8-0232/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o prítomnosti dusičnanov v zelenine a z toho vyplývajúcich dôsledkov na zdravie (B8-0233/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o porušovaní právnych predpisov o preprave zvierat (B8-0234/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení jednotného celoeurópskeho systému prístupu k učiteľskému povolaniu, ďalšom vzdelávaní a hodnotení výkonnosti (B8-0235/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zmene nariadenia (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch a o oznámení Komisie (2014/C 153/07) z 21. mája 2014 (B8-0236/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vypracovaní rámca EÚ pre hazardné hry (B8-0237/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nádoroch hlavy a krku (B8-0238/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Dominique Bilde, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh uznesenia o zákaze ťažby ložísk bridlicového plynu s použitím hydraulického štiepenia (B8-0239/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

– Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel a Olaf Stuger. Návrh uznesenia o nedostatočnej transparentnosti v rámci komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Európskou úniou a Kanadou (B8-0240/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o zákaze nosenia moslimského závoja zahaľujúceho celú tvár na verejnosti (B8-0241/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o náraste miery nezamestnanosti mladých ľudí v Taliansku (B8-0242/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o celiakii a s tým súvisiacich rizikách pre ženskú plodnosť a tehotenstvo (B8-0243/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení Krízového fondu na záchranu európskeho architektonického dedičstva: prípad mosta v Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o úmrtiach osôb, ku ktorým dochádza pri práci v Taliansku (B8-0245/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Nicola Caputo. Návrh uznesenia o etickom hospodárstve a finančníctve (B8-0247/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Nicola Caputo. Návrh uznesenia o plytvaní potravinovými zdrojmi (B8-0250/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vypracovaní európskeho nariadenia o hazardných hrách zameraného na predchádzanie hráčskej závislosti (B8-0254/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ruskom embargu a škodách pre európske odvetvie výroby hovädzieho mäsa (B8-0255/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ruskom embargu a rizikách pre účinnosť krízového fondu (B8-0256/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o žiadosti učiniť spravodlivosť v záujme obetí lieku talidomid v Európe (B8-0257/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o medzinárodných únosoch detí (B8-0258/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o opatreniach na podporu výroby tabaku v Taliansku, a najmä v regióne Benátska (B8-0259/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o opätovnom prepuknutí vtáčej chrípky v Európe (B8-0260/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o hospodárskych odhadoch z jesene a nových rizikách pre eurozónu (B8-0261/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o stratégii na oživenie hospodárstva v eurozóne (B8-0262/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o TTIP a rizikách pre európsky sociálny model (B8-0263/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

EMPL

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o povinnej voľbe energetických zdrojov, ktorej podliehajú španielske rodiny (B8-0264/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zjednotení právnych predpisov jednotlivých štátov v oblasti predaja liekov na internete (B8-0266/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

– Nicola Caputo. Návrh uznesenia o potenciálnej škodlivosti emisií WiFi pre zdravie (B8-0267/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o záchrane hospodárskej stability členských štátov pred finančnou volatilitou a o ochrane verejných financií pred posudkami ratingových agentúr (B8-0268/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o geneticky modifikovanej kukurici NK 603: použitie ochrannej doložky (B8-0269/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o mimoriadnom náraste teroristických útokov na celom svete (B8-0270/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o škodách v dôsledku nesprávneho užívania antibiotík zo strany európskych občanov (B8-0271/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o náraste online potravinových podvodov v Európe (B8-0272/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

– Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o harmonizácii vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa obmedzení stanovených pre používanie hotovostných peňažných prostriedkov pri obchodných transakciách medzi členskými štátmi (B8-0274/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

– Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o zjednotení kritérií schvaľovania účinných látok používaných v agropotravinárskych produktoch v členských štátoch (B8-0275/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nesprávnom využívaní parkovacích miest pre ľudí so zdravotným postihnutím (B8-0276/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia