Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av förordning (EEG) nr3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Rekommendation till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K3.2c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Rekommendation till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater jämte protokollet av den 16 oktober 2001 (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

DEVE, BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Världshälsoorganisationens dokument om sexualundervisning (B8-0229/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om löneskillnaden mellan kvinnor och män (B8-0230/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om spridningen av grooming och skydd av minderåriga användare av sociala nätverk (B8-0231/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om utrotningshotade arter (B8-0232/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om förekomsten av nitrater i grönsaker och om konsekvenserna för hälsan (B8-0233/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om överträdelser av lagstiftningen om transport av djur (B8-0234/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättandet av ett gemensamt europeiskt system för lärarbehörighet, fortbildning och kompetensbedömning (B8-0235/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ändring av förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och/eller kommissionens meddelande (2014/C 153/07) av den 21 maj 2014 (B8-0236/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utarbetande av en EU-förordning om hasardspel (B8-0237/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om huvud- och halscancer (B8-0238/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano och Sophie Montel. Förslag till resolution om förbud mot utvinning av skiffergasfyndigheter med hjälp av hydraulisk spräckning (B8-0239/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel och Olaf Stuger. Förslag till resolution om bristande insyn i det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Europeiska unionen och Kanada (B8-0240/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om förbudet mot att bära islamisk heltäckande slöja på allmän plats (B8-0241/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den ökade ungdomsarbetslösheten i Italien (B8-0242/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om celiaki och därmed förknippade fertilitets- och graviditetsrisker (B8-0243/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättande av en nödfond för bevarandet av Europas arkitektoniska kulturarv: fallet med bron i Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om dödsfall på arbetsplatsen i Italien (B8-0245/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om etisk ekonomi och finans (B8-0247/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om livsmedelssvinn (B8-0250/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införandet av en EU-förordning om hasardspel för att förebygga spelmissbruk (B8-0254/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det ryska embargot och skadorna på den europeiska nötköttsbranschen (B8-0255/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Rysslands embargo och riskerna för krisfondens funktion (B8-0256/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

BUDG

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om rättvisa för de europeiska offren för neurosedynskandalen (B8-0257/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om internationella bortföranden av barn (B8-0258/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stödåtgärder för tobaksodlingen i Italien och i synnerhet i Veneto (B8-0259/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om nya utbrott av fågelinfluensa i Europa (B8-0260/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de ekonomiska höstprognoserna och nya risker för euroområdet (B8-0261/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om strategin för ekonomisk återhämtning i euroområdet (B8-0262/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar och riskerna för den europeiska sociala modellen (B8-0263/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om begränsningar av de spanska hushållens val av energikällor (B8-0264/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om likriktning av nationella bestämmelser för försäljning av läkemedel över internet (B8-0266/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

IMCO

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om wi-fi-föroreningars potentiella hälsorisk (B8-0267/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skyddandet av medlemsstaternas ekonomiska stabilitet mot den finansiella volatiliteten och om skyddandet av de offentliga finanserna mot kreditvärderingsinstitutens bedömningar (B8-0268/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den genetiskt modifierade majsen NK 603: aktivering av skyddsklausulen (B8-0269/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den kraftiga ökningen av antalet terroristattacker i världen (B8-0270/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skador orsakade av EU-medborgarnas missbruk av antibiotika (B8-0271/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ökade livsmedelsbedrägerier på nätet i Europa (B8-0272/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om harmonisering av de nationella lagar som fastställer gränser för användningen av kontanter vid gränsöverskridande handelstransaktioner mellan medlemsstaterna (B8-0274/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om harmonisering av kriterierna för godkännande av de verksamma ämnen som medlemsstaterna använder inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen (B8-0275/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om missbruk av parkeringsplatser för rörelsehindrade (B8-0276/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

EMPL

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy