Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. marraskuuta 2014 - Strasbourg

4. Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000082/2014) Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 24.11.2014, kohta 17).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas ja Derek Vaughan S&D-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014)

- Rosa D'Amato ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014)

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014)

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić ja Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014)

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos ja Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014)

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson ja Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014)

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil ja Iuliu Winkler PPE-ryhmän puolesta viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö