Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris - Strasbūra

4. 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000082/2014) un kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: 2014.-2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014).

Debates notika 2014. gada 24. novembrī (24.11.2014. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas un Derek Vaughan S&D grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos un Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson un Mirosław Piotrowski ECR grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil un Iuliu Winkler PPE grupas vārdā - par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.5. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika