Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg

4. Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000082/2014) , ktorú položil Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 - 2020(2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Rozprava sa konala 24. novembra 2014 (bod 17 zápisnice zo dňa 24.11.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas a Derek Vaughan v mene skupiny S&D, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

– Rosa D'Amato a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

– Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946 (RSP)) (B8-0280/2014);

– Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

– Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos a Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

– Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson a Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil a Iuliu Winkler v mene skupiny PPE, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 27.11.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia