Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. november 2014 - Strasbourg

4. Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000082/2014), ki ga je postavila Iskra Mihaylova v imenu odbora REGI Komisiji: Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Razprava je potekala 24. novembra 2014 (točka 17 zapisnika z dne 24.11.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas in Derek Vaughan v imenu skupine S&D o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić in Gérard Deprez v imenu skupine ALDE o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos in Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson in Mirosław Piotrowski v imenu skupine ECR o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil in Iuliu Winkler v imenu skupine PPE o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 27.11.2014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov