Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. november 2014 - Strasbourg

5. Smernice Komisije za oceno učinka (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Smernice Komisije za oceno učinka (2014/2967(RSP))

Razprava je potekala 24. novembra 2014 (točka 19 zapisnika z dne 24.11.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka in Nadine Morano v imenu skupine PPE o pregledu smernic Komisije za oceno učinka in vlogi testa za mala in srednja podjetja (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim in Anthea McIntyre v imenu skupine ECR o pregledu smernic o oceni učinka Komisije in vlogi testa za mala in srednja podjetja (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE o pregledu smernic za oceno učinka Komisije in vlogi testa za mala in srednja podjetja (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE o reviziji smernic Komisije za oceno učinka (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann in Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D o reviziji smernic Komisije za oceno učinka (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong in João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL o smernicah Komisije za oceno učinka (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 27.11.2014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov