Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2969(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0289/2014

Συζήτηση :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0064

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

7.1. Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 και B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Οι Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová και Jeroen Lenaers παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAȘCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Amjad Bashir, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Pavel Svoboda, ο οποίος απαντά, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sajjad Karim και Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, μη εγγεγραμμένος, Lars Adaktusson, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir και Aymeric Chauprade.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica και Constance Le Grip.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου