Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2971(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0295/2014

Συζήτηση :

PV 27/11/2014 - 7.3
CRE 27/11/2014 - 7.3

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0066

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

7.3. Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 και B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

Οι David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edouard Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, μη εγγεγραμμένος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat και Giulia Moi.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου