Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

7. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 4 i protokollet av den 25.11.2014.)


7.1. Hädelselagar i Pakistan

Resolutionsförslag B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 och B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová och Jeroen Lenaers redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAȘCU
Vice talman

Talare: Amjad Bashir, ställde en fråga ("blått kort") Pavel Svoboda, som besvarade frågan, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sajjad Karim och Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, grupplös, Lars Adaktusson, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir och Aymeric Chauprade.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica och Constance Le Grip.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 27.11.2014.


7.2. Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj

Resolutionsförslag B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 och B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat och Andrej Plenković redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić och Cristian Dan Preda.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 27.11.2014.


7.3. Irak: bortförande och misshandel av kvinnor

Resolutionsförslag B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 och B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Edouard Martin för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand, grupplös, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat och Giulia Moi.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 27.11.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy