Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2946(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0278/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.5. Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2014).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 και B8-0284/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0278/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 και B8-0284/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver και Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0068)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου