Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2946(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0278/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0068

Zápisnica
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg

10.5. Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 24. novembra 2014 (bod 17 zápisnice zo dňa 24.11.2014).

Návrhy uznesenia boli oznámené 27. novembra 2014 (bod 3 zápisnice zo dňa 27.11.2014).

Návrhy uznesenia B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 a B8-0284/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0278/2014

(nahrádzajúci B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 a B8-0284/2014):

podaný týmito poslancami:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver a Daniel Buda v mene skupiny PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan a Julie Ward v mene skupiny S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel a Urmas Paet v mene skupiny ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE,
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD

Prijatý (P8_TA(2014)0068)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia