Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2946(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0278/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.5

Antagna texter :

P8_TA(2014)0068

Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

10.5. Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 24 november 2014 (punkt 17 i protokollet av den 24.11.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 27 november 2014 (punkt 3 i protokollet av den 27.11.2014).

Resolutionsförslag B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 och B8-0284/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0278/2014

(ersätter B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 och B8-0284/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver och Daniel Buda för PPE-gruppen,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan och Julie Ward för S&D-gruppen,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel och Urmas Paet för ALDE-gruppen,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen,
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0068)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy