Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2967(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0311/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0069

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.6. Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (ψηφοφορία)
CRE

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2014).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 και B8-0316/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0311/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 και B8-0316/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim και Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada και António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0069)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0314/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Pavel Telička, για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 11, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου