Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

10. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
CRE

10.1. Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 και B8-0302/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0289/2014

(αντικαθιστά τις B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 και B8-0302/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet και Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0064)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2014 καταπίπτει.)


10.2. Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 και B8-0307/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0292/2014

(αντικαθιστά τις B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 και B8-0307/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala και Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0065)


10.3. Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 και B8-0308/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0295/2014

(αντικαθιστά τις B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 και B8-0308/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Δημήτρης Παπαδάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică και Εύα Καϊλή, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet και Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0066)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0305/2014 καταπίπτει.)


10.4. Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (ψηφοφορία)

Σύσταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού, περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Elisa Ferreira

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0067)


10.5. Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2014).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 και B8-0284/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0278/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 και B8-0284/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver και Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0068)


10.6. Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2014).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 και B8-0316/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0311/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 και B8-0316/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim και Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada και António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0069)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0314/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Pavel Telička, για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 11, η οποία κρατείται.


10.7. 25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0285/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0070)


10.8. Ενιαία ψηφιακή αγορά (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0286/2014, B8-0287/2014 και B8-0288/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0286/2014

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0071)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0287/2014 και B8-0288/2014 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Evelyne Gebhardt, για να επισημάνει λάθος στους καταλόγους ψηφοφοριών της Ομάδας S&D όσον αφορά την τροπολογία 19.


10.9. Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0253/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0072)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου