Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris - Strasbūra

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Balsošanas laiks (turpinājums)
CRE

10.1. Pakistānas tiesību akti par zaimošanu (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 un B8-0302/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0289/2014

(aizstāj B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 un B8-0302/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini un Ivana Maletić PPE grupas vārdā,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella un Elena Valenciano S&D grupas vārdā,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0064).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0298/2014 vairs nav spēkā.)


10.2. Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 un B8-0307/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0292/2014

(aizstāj B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 un B8-0307/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić un Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche un Elena Valenciano S&D grupas vārdā,
Charles Tannock, Ruža Tomašić un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet un Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala un Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā,
Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0065).


10.3. Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 un B8-0308/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0295/2014

(aizstāj B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 un B8-0308/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini un Ivana Maletić PPE grupas vārdā,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică un Eva Kaili S&D grupas vārdā,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet un Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā,
Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0066).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0305/2014 vairs nav spēkā.)


10.4. Lēmums par iebildumu neizteikšanu pret deleģēto aktu: maksājumu provizoriskā sistēma, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā (balsošana)

Ieteikums Eiropas Parlamenta 2014. gada 27. novembra lēmumam, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu, par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2014. gada 8. oktobra Deleģēto regulu par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - ECON komiteja - Referente: Elisa Ferreira

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts.)

IETEIKUMS LĒMUMAM

Pieņemts (P8_TA(2014)0067).


10.5. 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājums (balsošana)

Debates notika 2014. gada 24. novembrī (24.11.2014. protokola 17. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2014. gada 27. novembrī (27.11.2014. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 un B8-0284/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0278/2014

(aizstāj B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 un B8-0284/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver un Daniel Buda PPE grupas vārdā,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan un Julie Ward S&D grupas vārdā,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel un Urmas Paet ALDE grupas vārdā,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor un Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā,
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0068).


10.6. Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (balsošana)

Debates notika 2014. gada 24. novembrī (24.11.2014. protokola 19. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2014. gada 27. novembris (27.11.2014. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 un B8-0316/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0311/2014

(aizstāj B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 un B8-0316/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Markus Pieper PPE grupas vārdā,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā,
Ashley Fox, Sajjad Karim un Anthea McIntyre ECR grupas vārdā,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada un António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā,
Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0069).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0314/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Pavel Telička ierosināja mutisku grozījumu 11. punktam, un to pieņēma.


10.7. ANO Konvencijas par bērna tiesībām 25. gadskārta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0285/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0070).


10.8. Digitālais vienotais tirgus (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0286/2014, B8-0287/2014 un B8-0288/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0286/2014

Pieņemts (P8_TA(2014)0071).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0287/2014 un B8-0288/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās Evelyne Gebhardt, lai norādītu uz kļūdu S&D grupas balsojumu sarakstā attiecībā uz 19. grozījumu.


10.9. Nepietiekams uzturs bērniem jaunattīstības valstīs (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0253/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0072).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika