Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

10. Głosowanie (ciąg dalszy)
CRE

10.1. Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 i B8-0302/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0289/2014

(zastępujący B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 i B8-0302/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0064)

(Projekt rezolucji B8-0298/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


10.2. Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0292/2014

(zastępujący B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE,
Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala i Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: porwania i złe traktowanie kobiet (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 i B8-0308/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0295/2014

(zastępujący B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 i B8-0308/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică i Eva Kaili w imieniu grupy S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0066)

(Projekt rezolucji B8-0305/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


10.4. Decyzja o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego: tymczasowy system rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (głosowanie)

Zalecenie dotyczące decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 listopada 2014 r., złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu, w sprawie niezgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 8 października 2014 r. w sprawie tymczasowego systemu rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0067)


10.5. Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2014 r. (pkt 17 protokołu z dnia 24.11.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 27 listopada 2014 r. (pkt 3 protokołu z dnia 27.11.2014).

Projekty rezolucji B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 i B8-0284/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0278/2014

(zastępujący B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 i B8-0284/2014):

złożony przez następujących posłów:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver i Daniel Buda w imieniu grupy PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan i Julie Ward w imieniu grupy S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE,
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0068)


10.6. Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2014 r. (pkt 19 protokołu z dnia 24.11.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 27 listopada 2014 (pkt 4 protokołu z dnia 27.11.2014).

Projekty rezolucji B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 i B8-0316/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0311/2014

(zastępujący B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 i B8-0316/2014):

złożony przez następujących posłów:

Markus Pieper w imieniu grupy PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu i Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim i Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada i António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE,
Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P8_TA(2014)0069)

(Projekt rezolucji B8-0314/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Pavel Telička zaproponował poprawkę ustną do ust. 11, która została przyjęta.


10.7. 25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0285/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0070)


10.8. Jednolity rynek internetowy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0286/2014, B8-0287/2014 i B8-0288/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0286/2014

Przyjęto (P8_TA(2014)0071)

(Projekty rezolucji B8-0287/2014 i B8-0288/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Evelyne Gebhardt w celu wskazania błędu w listach do głosowania grupy S&D dotyczącego poprawki nr 19.


10.9. Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0253/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0072)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności