Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

10. Hlasovanie (pokračovanie)
CRE

10.1. Zákony o rúhaní v Pakistane (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 a B8-0302/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0289/2014

(nahrádzajúci B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 a B8-0302/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini a Ivana Maletić v mene skupiny PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella a Elena Valenciano v mene skupiny S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet a Jozo Radoš v mene skupiny ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2014)0064)

(Návrh uznesenia B8-0298/2014 sa stal bezpredmetným.)


10.2. Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 a B8-0307/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0292/2014

(nahrádzajúci B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 a B8-0307/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche a Elena Valenciano v mene skupiny S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet a Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE,
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala a Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: únosy a týranie žien (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 a B8-0308/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0295/2014

(nahrádzajúci B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 a B8-0308/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini a Ivana Maletić v mene skupiny PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică a Eva Kaili v mene skupiny S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD

Prijatý (P8_TA(2014)0066)

(Návrh uznesenia B8-0305/2014 sa stal bezpredmetným.)


10.4. Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Dočasný systém splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (hlasovanie)

Odporúčanie pre rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014, ktoré bolo predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, nevzniesť námietky voči delegovanému nariadeniu Komisie z 8. októbra 2014 o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Elisa Ferreira

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ODPORÚČANIE NA ROZHODNUTIE

Prijatý (P8_TA(2014)0067)


10.5. Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 24. novembra 2014 (bod 17 zápisnice zo dňa 24.11.2014).

Návrhy uznesenia boli oznámené 27. novembra 2014 (bod 3 zápisnice zo dňa 27.11.2014).

Návrhy uznesenia B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 a B8-0284/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0278/2014

(nahrádzajúci B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 a B8-0284/2014):

podaný týmito poslancami:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver a Daniel Buda v mene skupiny PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan a Julie Ward v mene skupiny S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel a Urmas Paet v mene skupiny ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE,
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD

Prijatý (P8_TA(2014)0068)


10.6. Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 24. novembra 2014 (bod 19 zápisnice zo dňa 24.11.2014).

Návrhy uznesenia boli oznámené 27. novembra 2014 (bod 4 zápisnice zo dňa 27.11.2014).

Návrhy uznesenia B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 a B8-0316/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0311/2014

(nahrádzajúci B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 a B8-0316/2014):

podaný týmito poslancami:

Markus Pieper v mene skupiny PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim a Anthea McIntyre v mene skupiny ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada a António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE,
Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P8_TA(2014)0069)

(Návrh uznesenia B8-0314/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Pavel Telička Predložil ústny pozmeňujúci návrh k odseku 11, ktorý bol prijatý.


10.7. 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0285/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0070)


10.8. Jednotný digitálny trh (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0286/2014, B8-0287/2014 a B8-0288/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-0286/2014

Prijatý (P8_TA(2014)0071)

(Návrhy uznesenia B8-0287/2014 a B8-0288/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Evelyne Gebhardt, ktorá upozornila na chybu v zoznamoch hlasovania skupiny S&D v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom 19.


10.9. Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0253/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0072)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia