Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. november 2014 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

10. Čas glasovanja (nadaljevanje)
CRE

10.1. Pakistanski zakoni proti bogokletstvu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 in B8-0302/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0289/2014

(ki nadomešča B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 in B8-0302/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini in Ivana Maletić v imenu skupine PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella in Elena Valenciano v imenu skupine S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet in Jozo Radoš v imenu skupine ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Sprejeto (P8_TA(2014)0064)

(Predlog resolucije B8-0298/2014 je brezpredmeten.)


10.2. Srbija: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 in B8-0307/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0292/2014

(ki nadomešča B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 in B8-0307/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić in Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche in Elena Valenciano v imenu skupine S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet in Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE,
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala in Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD

Sprejeto (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 in B8-0308/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0295/2014

(ki nadomešča B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 in B8-0308/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini in Ivana Maletić v imenu skupine PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică in Eva Kaili v imenu skupine S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet in Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD

Sprejeto (P8_TA(2014)0066)

(Predlog resolucije B8-0305/2014 je brezpredmeten.)


10.4. Sklep o nenasprotovanju delegiranemu aktu: prehodni sistem obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju(glasovanje)

Priporočilo za sklep Evropskega parlamenta z dne 27. novembra 2014, ki je bilo predloženo v skladu s členom 105(6) Poslovnika , da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 8. oktobra 2014 o prehodnem sistemu obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - odbor ECON - Poročevalka: Elisa Ferreira

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PRIPOROČILO ZA SKLEP

Sprejeto (P8_TA(2014)0067)


10.5. Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (glasovanje)

Razprava je potekala dne 24. novembrA 2014 (točka 17 zapisnika z dne 24.11.2014).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 27. novembra 2014 (točka 3 zapisnika z dne 27.11.2014).

predlogi resolucij B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 in B8-0284/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0278/2014

(ki nadomešča B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 in B8-0284/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver in Daniel Buda v imenu skupine PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan in Julie Ward v imenu skupine S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel in Urmas Paet v imenu skupine ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE,
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD

Sprejeto (P8_TA(2014)0068)


10.6. Smernice Komisije za oceno učinka (glasovanje)

Razprava je potekala dne 24. novembra 2014 (točka 19 zapisnika z dne 24.11.2014).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 27. novembra 2014 (točka 4 zapisnika z dne 27.11.2014).

predlogi resolucij B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 in B8-0316/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0311/2014

(ki nadomešča B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 in B8-0316/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Markus Pieper v imenu skupine PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu in Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim in Anthea McIntyre v imenu skupine ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada in António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE,
Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P8_TA(2014)0069)

(Predlog resolucije B8-0314/2014 je brezpredmeten.)

Govoril je

Pavel Telička, ki je predlagal ustni predlog spremembe k odstavku 11, ki je bil upoštevan.


10.7. 25. obletnica Konvencije ZN o otrokovih pravicah (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0285/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0070)


10.8. Digitalni enotni trg (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0286/2014, B8-0287/2014 in B8-0288/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0286/2014

Sprejeto (P8_TA(2014)0071)

(Predloga resolucij B8-0287/2014 in B8-0288/2014 sta brezpredmetna.)

Govorila je

Evelyne Gebhardt, ki je opozorila na napako v seznamu glasovanja skupine S&D glede predloga spremembe 19.


10.9. Podhranjenost otrok v državah v razvoju (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0253/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0072)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov