Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

10. Omröstning (fortsättning)
CRE

10.1. Hädelselagar i Pakistan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 och B8-0302/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0289/2014

(ersätter B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 och B8-0302/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini och Ivana Maletić för PPE-gruppen,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella och Elena Valenciano för S&D-gruppen,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet och Jozo Radoš för ALDE-gruppen,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0064)

(Resolutionsförslag B8-0298/2014 bortföll.)


10.2. Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 och B8-0307/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0292/2014

(ersätter B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 och B8-0307/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić och Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche och Elena Valenciano för S&D-gruppen,
Charles Tannock, Ruža Tomašić och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen,
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala och Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen,
Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 och B8-0308/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0295/2014

(ersätter B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 och B8-0308/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini och Ivana Maletić för PPE-gruppen,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică och Eva Kaili för S&D-gruppen,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet och Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen,
Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0066)

(Resolutionsförslag B8-0305/2014 bortföll.)


10.4. Beslut att inte invända mot en delegerad akt: ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden (omröstning)

Rekommendation till Europaparlamentets beslut av den 27 november 2014 om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8 oktober 2014 om ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) – ECON-utskottet – föredragande: Elisa Ferreira

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

REKOMMENDATION TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2014)0067)


10.5. Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 24 november 2014 (punkt 17 i protokollet av den 24.11.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 27 november 2014 (punkt 3 i protokollet av den 27.11.2014).

Resolutionsförslag B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 och B8-0284/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0278/2014

(ersätter B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 och B8-0284/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver och Daniel Buda för PPE-gruppen,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan och Julie Ward för S&D-gruppen,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel och Urmas Paet för ALDE-gruppen,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen,
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0068)


10.6. Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 24 november 2014 (punkt 19 i protokollet av den 24.11.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 27 november 2014 (punkt 4 i protokollet av den 27.11.2014).

Resolutionsförslag B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 och B8-0316/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0311/2014

(ersätter B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 och B8-0316/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Markus Pieper för PPE-gruppen,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen,
Ashley Fox, Sajjad Karim och Anthea McIntyre för ECR-gruppen,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada och António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen,
Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0069)

(Resolutionsförslag B8-0314/2014 bortföll.)

Inlägg:

Pavel Telička lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 11, vilket beaktades.


10.7. 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0285/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0070)


10.8. Den digitala inre marknaden (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0286/2014, B8-0287/2014 och B8-0288/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0286/2014

Antogs (P8_TA(2014)0071)

(Resolutionsförslagen B8-0287/2014 och B8-0288/2014 bortföll.)

Inlägg:

Evelyne Gebhardt påpekade ett fel i omröstningslistan för S&D-gruppen, avseende ändringsförslag 19.


10.9. Undernäring bland barn i utvecklingsländer (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0253/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0072)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy