Показалец 
Протокол
PDF 252kWORD 200k
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи
 3.Внесени документи
 4.Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (внесени предложения за резолюция)
 5.Насоки на Комисията за оценка на въздействието (внесени предложения за резолюция)
 6.Недохранване при децата в развиващите се страни (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  7.1.Пакистан: закони относно богохулството
  7.2.Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел
  7.3.Ирак: отвличане и малтретиране на жени
 8.Време за гласуване
  8.1.Предложение за вот на недоверие на Комисията (гласуване)
 9.Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните и помощник надзорен орган
 10.Време за гласуване (продължение)
  10.1.Пакистан: закони относно богохулството (гласуване)
  10.2.Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (гласуване)
  10.3.Ирак: отвличане и малтретиране на жени (гласуване)
  10.4.Решение за неповдигане на възражения срещу делегиран акт: временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период (гласуване)
  10.5.Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (гласуване)
  10.6.Насоки на Комисията за оценка на въздействието (гласуване)
  10.7.Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (гласуване)
  10.8.Единен цифров пазар (гласуване)
  10.9.Недохранване при децата в развиващите се страни (гласуване)
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии

- Създаване на виза за турне и за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и на регламенти (ЕО) № 562/2006 и (ЕО) № 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: DEVE, CULT, AFET.


3. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (EИО) №3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Препоръка за решение на Съвета относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 май 1997г., съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Препоръка за решение на Съвета относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 29май 2000г., съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите— членки на Европейския съюз, и към Протокола от 16 октомври 2001г. към нея (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно документа на Световната здравна организация за сексуалното образование (B8-0229/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разликата в заплащането на жените и мъжете (B8-0230/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на явлението „сприятеляване“ и защитата на ненавършилите пълнолетие потребители на социалните мрежи (B8-0231/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно застрашените от изчезване видове (B8-0232/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно наличието на нитрати в зеленчуците и свързаните с това последици за здравето (B8-0233/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно нарушенията на нормативната уредба в областта на транспорта на животни (B8-0234/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на единна европейска система за достъп до учителската професия, за продължаващо обучение и за оценка на резултатите (B8-0235/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно изменението на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и/или съобщението на Комисията (2014/C 153/07) от 21 май 2014 г (B8-0236/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно изработването на европейски регламент за хазартните игри (B8-0237/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно тумора на главата и на врата (B8-0238/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano Sophie Montel. Предложение за резолюция относно забрана на експлоатацията на находища на шистов газ чрез хидравлично разбиване (B8-0239/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel Olaf Stuger. Предложение за резолюция относно липсата на прозрачност във всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Европейския съюз и Канада (B8-0240/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно забраната за носене на ислямската бурка на обществени места (B8-0241/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно увеличаването на равнището на младежка безработица в Италия (B8-0242/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно целиакията и свързаните с нея рискове за женската фертилност и бременност (B8-0243/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно създаването на фонд за спешно реагиране с цел опазване на европейското архитектурно наследство: случая на моста в Басано дел Грапа (B8-0244/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно смъртните случаи на работното място в Италия (B8-0245/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно етичната икономика и етичните финанси (B8-0247/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно разхищаването на хранителни ресурси (B8-0250/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на европейски регламент за хазартните игри с цел предотвратяване на пристрастяването към хазарта (B8-0254/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно руското ембарго и щетите за европейския сектор за говеждо месо (B8-0255/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно обявеното от Русия ембарго и риска за ефикасното функциониране на фонда за борба с кризата (B8-0256/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

BUDG

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно искането за правосъдие за европейските жертви на лекарството „Талидомид (B8-0257/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно международното отвличане на деца (B8-0258/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно мерки за подкрепа на италианското производство на тютюн, по-специално в регион Венето (B8-0259/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно нови огнища на птичи грип в Европа (B8-0260/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно есенната икономическа прогноза и новите рискове за еврозоната (B8-0261/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно стратегията за възстановяването на икономиката на еврозоната (B8-0262/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) и рисковете за европейския социален модел (B8-0263/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно ограничението при избора на енергийни източници, наложено на испанските домакинства (B8-0264/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно уеднаквяването на националните правила за онлайн продажбата на лекарства (B8-0266/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

IMCO

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно потенциалното вредно въздействие върху здравето на излъчванията от безжична интернет връзка (B8-0267/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно предпазването на икономическата стабилност на държавите членки от финансовата волатилност и относно защитата на публичните финанси от оценките на агенциите за кредитен рейтинг (B8-0268/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно генетично модифицирана царевица NK603: задействане на предпазната клауза (B8-0269/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно експоненциалното увеличаване на броя на терористичните нападения в целия свят (B8-0270/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно вредите, причинени от прекомерната употреба на антибиотици от страна на европейските граждани (B8-0271/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно увеличаването на онлайн измамите с храни в Европа (B8-0272/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно хармонизирането на националните законодателства в областта на ограниченията, наложени по отношение на използването на пари в брой в контекста на търговските сделки между държавите членки (B8-0274/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно хармонизацията на критериите за разрешаване от страна на държавите членки на активни вещества, използвани за производството на хранителни продукти (B8-0275/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно злоупотребите с паркоместа, предназначени за лица с увреждания (B8-0276/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL


4. Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000082/2014) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Разискването се състоя на 24 ноември 2014 (точка 17 от протокола от 24.11.2014).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Илияна Йотова, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas и Derek Vaughan, от името на групата S&D, относно забавянето при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно забавянето при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (2014/2946 (RSP)). (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, относно закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. (2014/2946 (RSP)). (B8-0280/2014);

- Искра Михайлова, Ivan Jakovčić и Gérard Deprez, от името на групата ALDE относно забавянето при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (2014/2946 (RSP)). (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos и Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, относно забавянето при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (2014/2946 (RSP)). (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson и Mirosław Piotrowski, от името на групата ECR, относно забавянето при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (2014/2946 (RSP)). (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil и Iuliu Winkler, от името на групата PPE, относно забавянето при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 27.11.2014.


5. Насоки на Комисията за оценка на въздействието (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Насоки на Комисията за оценка на въздействието (2014/2967(RSP))

Разискването се състоя на 24 ноември 2014 (точка 19 от протокола от 24.11.2014).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka и Nadine Morano, от името на групата PPE, относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и ролята на теста за МСП (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim и Anthea McIntyre, от името на групата ECR, относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и ролята на теста за МСП (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto и Dita Charanzová, от името на групата ALDE, относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и ролята на теста за МСП (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala и Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann и Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong и João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, относно насоките на Комисията за оценка на въздействието (2014/2967(RSP)). (B8-0316/2014).

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 27.11.2014.


6. Недохранване при децата в развиващите се страни (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000083/2014) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Недохранване при децата в развиващите се страни (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan разви въпроса.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Záborská, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Amjad Bashir, от името на групата EFDD, Georg Mayer, независим член на ЕП, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues и Brian Hayes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira и Liisa Jaakonsaari.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложение за резолюция, внесена въз основа на член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискването:

- Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно недохранването и непълноценното хранене при децата в развиващите се страни (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 27.11.2014.


7. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 4 от протокола от 25.11.2014.)


7.1. Пакистан: закони относно богохулството

Предложения за резолюция B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 и B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová и Jeroen Lenaers представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Pavel Svoboda, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAȘCU
Заместник-председател

Изказаха се: Amjad Bashir, за да зададе въпрос „синя карта“ Pavel Svoboda, който/която отговори, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sajjad Karim и Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, независим член на ЕП, Lars Adaktusson, Ana Gomes, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir и Aymeric Chauprade.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica и Constance Le Grip.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 27.11.2014.


7.2. Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел

Предложения за резолюция B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 и B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat и Andrej Plenković представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Eduard Kukan, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić и Cristian Dan Preda.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 27.11.2014.


7.3. Ирак: отвличане и малтретиране на жени

Предложения за резолюция B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 и B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Edouard Martin, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, независим член на ЕП, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat и Giulia Moi.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 27.11.2014.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Предложение за вот на недоверие на Комисията (гласуване)

Предложение за вот на недоверие на Комисията (член 119 от Правилника за дейността) B8-0249/2014

(Квалифицирано мнозинство и две трети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ

отхвърля се

Изказвания

Gerard Batten, относно разполагането на плакати в пленарната зала.


9. Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните и помощник надзорен орган

Председателят уведомява, в съответствие с член 42 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г., че на заседанието си от 27 ноември 2014 г. Председателският съвет, вследствие на разискванията с комисия LIBE, е одобрил съвместното назначаване от Парламента и Съвета на Giovanni Buttarelli, в качеството на европейски надзорен орган по защита на данните, и на Wojciech Rafał Wiewiórowski, в качеството на помощник надзорен орган.

Председателят ще пристъпи към подписването на назначенията съвместно с действащия председател на Съвета.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

10. Време за гласуване (продължение)

10.1. Пакистан: закони относно богохулството (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 и B8-0302/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0289/2014

(за замяна на B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 и B8-0302/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Мария Габриел, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini и Ivana Maletić, от името на групата PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella и Elena Valenciano, от името на групата S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet и Jozo Radoš, от името на групата ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD

приема се (P8_TA(2014)0064)

(Предложението за резолюция B8-0298/2014 отпада.)


10.2. Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 и B8-0307/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0292/2014

(за замяна на B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 и B8-0307/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche и Elena Valenciano, от името на групата S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet и Илхан Кючюк, от името на групата ALDE,
Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala и Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD

приема се (P8_TA(2014)0065)


10.3. Ирак: отвличане и малтретиране на жени (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 и B8-0308/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0295/2014

(за замяна на B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 и B8-0308/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Мария Габриел, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini и Ivana Maletić, от името на групата PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică и Eva Kaili, от името на групата S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet и Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD

приема се (P8_TA(2014)0066)

(Предложението за резолюция B8-0305/2014 отпада.)


10.4. Решение за неповдигане на възражения срещу делегиран акт: временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период (гласуване)

Препоръка за решение на Европейския парламент от 27 ноември 2014 г., внесена в съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността , за неповдигане на възражения срещу Делегирания регламент на Комисията от 8 октомври 2014 г. относно временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - комисия ECON - Докладчик: Elisa Ferreira

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2014)0067)


10.5. Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (гласуване)

Разискването се състоя на 24 ноември 2014 г. (точка 17 от протокола от 24.11.2014).

Предложенията за резолюция бяха обявени на 27 ноември 2014 г. (точка 3 от протокола от 27.11.2014).

Предложения за резолюция B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 и B8-0284/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0278/2014

(за замяна на B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 и B8-0284/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver и Daniel Buda, от името на групата PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Илияна Йотова, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan и Julie Ward, от името на групата S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR,
Ivan Jakovčić, Искра Михайлова, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel и Urmas Paet, от името на групата ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor и Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE,
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD

приема се (P8_TA(2014)0068)


10.6. Насоки на Комисията за оценка на въздействието (гласуване)

Разискването се състоя на 24 ноември 2014 г. (точка 19 от протокола от 24.11.2014).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 27 ноември 2014 (точка 4 от протокола от 27.11.2014).

Предложения за резолюция B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 и B8-0316/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0311/2014

(за замяна на B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 и B8-0316/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Markus Pieper, от името на групата PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu и Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim и Anthea McIntyre, от името на групата ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada и António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE,
Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL

приема се (P8_TA(2014)0069)

(Предложението за резолюция B8-0314/2014 отпада.)

Изказвания

Pavel Telička направи устно предложение за изменение на параграф 11, което бе одобрено .


10.7. Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0285/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0070)


10.8. Единен цифров пазар (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0286/2014, B8-0287/2014 и B8-0288/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0286/2014

приема се (P8_TA(2014)0071)

(Предложенията за резолюции B8-0287/2014 и B8-0288/2014 отпадат.)

Изказвания

Evelyne Gebhardt, която отбелязва грешка в списъците за гласуване на групата S&D отнсоно изменение 19.


10.9. Недохранване при децата в развиващите се страни (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0253/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0072)


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Предложение за вот на недоверие на Комисията - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini и Bruno Gollnisch

Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan и Peter Jahr

Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr и Seán Kelly

Единен цифров пазар - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler и Seán Kelly

Недохранване при децата в развиващите се страни - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly и Marc Tarabella.

°
° ° °

Изказа се Seán Kelly относно реда на гласуване на измененията по време на гласуването относно предложението за обща резолюция RC-B8-0311/2014 (председателят представя уточнения по въпроса).


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


14. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


15. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 15 до 18 декември 2014 г.


16. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 13.30 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност