Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 243kWORD 201k
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
7.1.Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν
  
7.2.Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj
  
7.3.Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής (ψηφοφορία)
 9.Διορισμός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του αναπληρωτή επόπτη
 10.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
10.1.Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν (ψηφοφορία)
  
10.2.Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj (ψηφοφορία)
  
10.3.Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών (ψηφοφορία)
  
10.4.Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (ψηφοφορία)
  
10.5.Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (ψηφοφορία)
  
10.6.Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (ψηφοφορία)
  
10.7.25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (ψηφοφορία)
  
10.8.Ενιαία ψηφιακή αγορά (ψηφοφορία)
  
10.9.Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

- Θέσπιση θεώρησης περιοδείας και τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και (ΕΚ) αριθ. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: DEVE, CULT, AFET.


3. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997 που καταρτίστηκε δυνάμει του άρθρου K.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000, που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρωτόκολλό της της 16ης Οκτωβρίου 2001 (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαïκής Ένωσης, συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και του πρωτόκολλου εφαρμογής της (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με το έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (B8-0229/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών (B8-0230/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάδοση της αθέμιτης προσέγγισης παιδιών μέσω διαδικτύου («grooming») και την προστασία των ανήλικων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (B8-0231/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης (B8-0232/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρουσία νιτρωδών στα κηπευτικά και τις σχετικές συνέπειες για την υγεία (B8-0233/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραβίαση των κανονισμών για τη μεταφορά των ζώων (B8-0234/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος πρόσβασης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, διαρκούς κατάρτισης και αξιολόγησης της απόδοσης (B8-0235/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τα φθοριούχα αέρια ή/και την ανακοίνωση της Επιτροπής (2014/C 153/07) της 21ης Μαΐου 2014 (B8-0236/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μία ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα τυχερά παιχνίδια (B8-0237/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καρκίνο στο κεφάλι και στον αυχένα (B8-0238/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου με τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης (B8-0239/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel και Olaf Stuger. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά (B8-0240/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της ισλαμικής καλύπτρας σε δημόσιους χώρους (B8-0241/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση του ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ιταλία (B8-0242/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κοιλιοκάκη και τους σχετικούς κινδύνους για τη γυναικεία γονιμότητα και την εγκυμοσύνη (B8-0243/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: περίπτωση της Γέφυρας του Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους νεκρούς από εργατικά ατυχήματα στην Ιταλία (B8-0245/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οικονομική και την χρηματοπιστωτική ηθική (B8-0247/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατασπατάληση τροφίμων (B8-0250/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μία ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα τυχερά παιχνίδια με σκοπό την πρόληψη της παιγνιομανίας (B8-0254/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμπάργκο κατά της Ρωσίας και τις ζημίες για τον ευρωπαϊκό τομέα του βοείου κρέατος (B8-0255/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμπορικό εμπάργκο που αποφάσισε η Ρωσία και τους κινδύνους όσον αφορά τη λειτουργικότητα του ταμείου κρίσεων (B8-0256/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης στα θύματα της θαλιδομίδης στην Ευρώπη (B8-0257/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διεθνείς απαγωγές ανηλίκων (B8-0258/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τον ιταλικό καπνό και ιδιαίτερα προέλευσης Βένετο (B8-0259/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα νέα κρούσματα της γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη (B8-0260/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις οικονομικές εκτιμήσεις του φθινοπώρου και τους νέους κινδύνους για την ευρωζώνη (B8-0261/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την στρατηγική για την ανάκαμψη της οικονομίας στην Ευρωζώνη (B8-0262/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) και τους κινδύνους για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο (B8-0263/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δέσμευση στην επιλογή των πηγών ενεργείας που επιβάλλεται στις ισπανικές οικογένειες (B8-0264/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή όμοιων εθνικών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη για την πώληση φαρμάκων από το διαδίκτυο (B8-0266/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από τα δίκτυα WiFi (B8-0267/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαφύλαξη της οικονομικής σταθερότητας των κρατών μελών από τη χρηματοπιστωτική μεταβλητότητα και την προστασία των δημοσίων οικονομικών από τις κρίσεις των οίκων αξιολόγησης (B8-0268/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο ΝΚ 603: ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης (B8-0269/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκθετική αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων ανά τον κόσμο (B8-0270/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις βλάβες που προκαλεί η κατάχρηση αντιβιοτικών από τους ευρωπαίους πολίτες (B8-0271/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των περιστατικών επιγραμμικής απάτης στον τομέα των τροφίμων στην Ευρώπη (B8-0272/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στο θέμα των ορίων χρήσης μετρητών στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών (B8-0274/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενοποίηση των κριτηρίων έγκρισης των ενεργών συστατικών που χρησιμοποιούνται στα γεωργικά προϊόντα διατροφής από τα κράτη μέλη (B8-0275/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπάτηση των χώρων στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με ειδικές ανάγκες (B8-0276/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL


4. Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000082/2014) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas και Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014

- Rosa D'Amato και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος και Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson και Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946 (RSP)) (B8-0283/2014

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil και Iuliu Winkler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.


5. Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (2014/2967(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka και Nadine Morano, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ» (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014

- Ashley Fox, Sajjad Karim και Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ» (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ» (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014

- Dennis de Jong και João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.


6. Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000083/2014) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Η Linda McAvan αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, μη εγγεγραμμένος, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Λάμπρος Φουντούλης, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues και Brian Hayes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Εμμανουήλ Γλέζος, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, João Ferreira και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης::

- Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με τον υποσιτισμό των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.


7. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2014)


7.1. Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 και B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Οι Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová και Jeroen Lenaers παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAȘCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Amjad Bashir, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Pavel Svoboda, ο οποίος απαντά, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sajjad Karim και Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, μη εγγεγραμμένος, Lars Adaktusson, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir και Aymeric Chauprade.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica και Constance Le Grip.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.


7.2. Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 και B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat και Andrej Plenković παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.


7.3. Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 και B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

Οι David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edouard Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, μη εγγεγραμμένος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat και Giulia Moi.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής (ψηφοφορία)

Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής (άρθρο 119 του Κανονισμού) B8-0249/2014

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και δύο τρίτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Gerard Batten, σχετικά με την επίδειξη πανώ στο ημικύκλιο.


9. Διορισμός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του αναπληρωτή επόπτη

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.°45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη συνεδρίασή της της 27 Νοεμβρίου 2014, και κατόπιν των συζητήσεων της επιτροπής LIBE, ενέκρινε τον αποϕασισθέντα από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διορισμό του Giovanni Buttarelli ως ευρωπαίου επόπτη της προστασίας δεδομένων και του Wojciech Rafał Wiewiórowski, ως αναπληρωτή επόπτη.

Ο Πρόεδρος θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραϕή της απόϕασης διορισμού από κοινού με τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

10. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

10.1. Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 και B8-0302/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0289/2014

(αντικαθιστά τις B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 και B8-0302/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet και Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0064)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2014 καταπίπτει.)


10.2. Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 και B8-0307/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0292/2014

(αντικαθιστά τις B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 και B8-0307/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala και Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0065)


10.3. Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 και B8-0308/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0295/2014

(αντικαθιστά τις B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 και B8-0308/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Δημήτρης Παπαδάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică και Εύα Καϊλή, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet και Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0066)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0305/2014 καταπίπτει.)


10.4. Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (ψηφοφορία)

Σύσταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού, περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Elisa Ferreira

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0067)


10.5. Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2014).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 και B8-0284/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0278/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 και B8-0284/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver και Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0068)


10.6. Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2014).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 και B8-0316/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0311/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 και B8-0316/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim και Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada και António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0069)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0314/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Pavel Telička, για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 11, η οποία κρατείται.


10.7. 25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0285/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0070)


10.8. Ενιαία ψηφιακή αγορά (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0286/2014, B8-0287/2014 και B8-0288/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0286/2014

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0071)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0287/2014 και B8-0288/2014 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Evelyne Gebhardt, για να επισημάνει λάθος στους καταλόγους ψηφοφοριών της Ομάδας S&D όσον αφορά την τροπολογία 19.


10.9. Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0253/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0072)


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Νότης Μαριάς, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini και Bruno Gollnisch

Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan και Peter Jahr

25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr και Seán Kelly

Ενιαία ψηφιακή αγορά - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler και Seán Kelly

Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly και Marc Tarabella.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly σχετικά με τη σειρά ψηφοφορίας των τροπολογιών κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας σχετικά με την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0311/2014 (ο Πρόεδρος του παρέχει διευκρινήσεις σχετικά).


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


14. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


15. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2014.


16. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου