Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 225kWORD 171k
Neljapäev, 27. november 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.Esitatud dokumendid
 4.Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Komisjoni mõjuhindamise suunised (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Laste alatoitumus arengumaades (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  7.1.Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused
  7.2.Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum
  7.3.Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine
 8.Hääletused
  8.1.Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (hääletus)
 9.Euroopa andmekaitseinspektori ja inspektori asetäitja ametisse nimetamine
 10.Hääletused (jätkamine)
  10.1.Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused (hääletus)
  10.2.Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum (hääletus)
  10.3.Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine (hääletus)
  10.4.Delegeeritud aktile vastuväidete mitteesitamine: osamaksude osamaksetena tasumise ajutine süsteem, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud (hääletus)
  10.5.Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (hääletus)
  10.6.Komisjoni mõjuhindamise suunised (hääletus)
  10.7.ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev (hääletus)
  10.8.Digitaalne ühtne turg (hääletus)
  10.9.Laste alatoitumus arengumaades (hääletus)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

- Ringreisiviisa kasutuselevõtt ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruste (EÜ) nr 562/2006 ja (EÜ) nr 767/2008 muutmine (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: DEVE, CULT, AFET.


3. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Soovitus võtta vastu nõukogu otsus Horvaatia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva 26. mai 1997. aasta konventsiooniga (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Soovitus võtta vastu nõukogu otsus Horvaatia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel nõukogu koostatud 29. mai 2000. aasta konventsiooniga Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ning selle 16. oktoobri 2001. aasta protokolliga (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu ja selle rakendamisprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek seksuaalharidust käsitleva Maailma Terviseorganisatsiooni dokumendi kohta (B8-0229/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek naiste ja meeste palgalõhe kohta (B8-0230/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek internetis seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise ja alaealiste sotsiaalvõrgustike kasutajate kaitse kohta (B8-0231/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek väljasuremisohus olevate liikide kohta (B8-0232/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek nitraatide esinemise kohta köögiviljades ja selle tagajärgede kohta tervisele (B8-0233/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek loomade veo eeskirjade rikkumise kohta (B8-0234/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õpetaja elukutse omandamise, täiendusõppe ja tulemuste hindamise ühtse Euroopa süsteemi loomise kohta (B8-0235/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 517/2014 ja/või komisjoni 21. mai 2014. aasta teatise (2014/C 153/07) muutmise kohta (B8-0236/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek hasartmänge käsitleva ELi määruse väljatöötamise kohta (B8-0237/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kohta (B8-0238/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek hüdrofrakkimise meetodil kildagaasi ammutamise keelustamise kohta (B8-0239/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel ja Olaf Stuger. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu ja Kanada vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu puuduliku läbipaistvuse kohta (B8-0240/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek islami naise täielikult katva räti kandmise keelustamise kohta avalikes kohtades (B8-0241/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek noorte töötuse kasvu kohta Itaalias (B8-0242/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek tsöliaakia ning sellega seotud ohtude kohta naise viljakusele ja rasedusele (B8-0243/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa arhitektuuripärandi kaitsmiseks hädaabifondi loomise ja Bassano del Grappas asuva silla kohta (B8-0244/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek surmaga lõppenud tööõnnetuste kohta Itaalias (B8-0245/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek majanduse ja finantseetika kohta (B8-0247/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise kohta (B8-0250/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek hasartmängusõltuvuse ennetamiseks hasartmänge käsitleva ELi määruse väljatöötamise kohta (B8-0254/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Venemaa embargo ja Euroopa veiseliha sektorile tekitatud kahju kohta (B8-0255/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Venemaa kehtestatud embargo ja kriisifondi toimimist ohustavate tegurite kohta (B8-0256/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek õiguse nõudmise kohta talidomiidi ohvritele Euroopas (B8-0257/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise lapseröövi kohta (B8-0258/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia ja eelkõige Veneto maakonna tubakakasvatamise toetamise meetmete kohta (B8-0259/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek linnugripi uute puhangute kohta Euroopas (B8-0260/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sügiseste majandusprognooside ja euroala ähvardavate uute riskide kohta (B8-0261/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek euroala majanduse elavdamise strateegia kohta (B8-0262/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) ning selle ohu kohta Euroopa sotsiaalmudelile (B8-0263/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Hispaania perede energiaallikate valikule kehtestatud piirangud (B8-0264/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ravimite internetimüüki käsitlevate siseriiklike õigusaktide ühtlustamise kohta (B8-0266/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek WiFi-kiirguse võimaliku kahjuliku tervisemõju kohta (B8-0267/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide majandusliku stabiilsuse kaitsemise kohta finantsturgude volatiilsuse eest ja riigi rahanduse kaitsmise kohta reitinguagentuuride hinnangute eest (B8-0268/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek geneetiliselt muundatud maisi NK 603 ja kaitseklausli rakendamise kohta (B8-0269/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek terrorirünnakute hüppelise kasvu kohta kogu maailmas (B8-0270/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kodanike antibiootikumide liigtarbimisest põhjustatud kahju kohta (B8-0271/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek veebis levivate toidupettuste sagenemise kohta Euroopas (B8-0272/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide vahelistes äritehingutes sularaha kasutamise piiranguid käsitlevate riiklike õigusaktide ühtlustamise kohta (B8-0274/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikides põllumajanduslike toiduainete tootmiseks kasutatavate toimeainete heakskiitmise kriteeriumide ühtlustamise kohta (B8-0275/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek puuetega inimestele ettenähtud parkimiskohtade kuritarvitamise kohta (B8-0276/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL


4. Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000082/2014), mille esitas(id) Iskra Mihaylova REGI komisjoni nimel komisjonile: Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Arutelu toimus 24. novembril 2014 (24.11.2014 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas ja Derek Vaughan fraktsiooni S&D nimel viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel 2014/2946(RSP) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel 2014/2946(RSP) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel 2014/2946(RSP) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel 2014/2946(RSP) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos ja Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel 2014/2946(RSP) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson ja Mirosław Piotrowski fraktsiooni ECR nimel viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel 2014/2946(RSP) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil ja Iuliu Winkler fraktsiooni PPE nimel viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel 2014/2946(RSP) (B8-0284/2014).

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.5.


5. Komisjoni mõjuhindamise suunised (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Komisjoni mõjuhindamise suunised (2014/2967(RSP))

Arutelu toimus 24. novembril 2014 (24.11.2014 protokolli punkt 19).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka ja Nadine Morano fraktsiooni PPE nimel komisjoni mõjuhindamise suuniste läbivaatamise ja VKE-testi rolli kohta (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim ja Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel komisjoni mõjuhindamissuuniste läbivaatamise ja VKE-testi rolli kohta (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto ja Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel komisjoni mõjuhindamissuuniste läbivaatamise ja VKE-testi rolli kohta (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala ja Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjoni mõjuhindamissuuniste läbivaatamise kohta (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann ja Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel komisjoni mõjuhindamissuuniste läbivaatamise kohta (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong ja João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjoni mõjuhindamissuuniste kohta (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.6.


6. Laste alatoitumus arengumaades (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000083/2014), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE komisjoni nimel komisjonile: Laste alatoitumus arengumaades (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan esitas küsimuse.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Dawid Bohdan Jackiewicz fraktsiooni ECR nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Amjad Bashir fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues ja Brian Hayes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira ja Liisa Jaakonsaari.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Linda McAvan DEVE komisjoni nimel laste alatoitumuse ja vaegtoitumuse kohta arenguriikides (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.9.


7. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 25.11.2014protokoll punkt 4.)


7.1. Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused

Resolutsiooni ettepanekud B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 ja B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová ja Jeroen Lenaers tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAȘCU
asepresident

Sõna võtsid Amjad Bashir, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Pavel Svobodale, kes vastas sellele, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sajjad Karim ja Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Amjad Bashir, Gianluca Buonanno (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lars Adaktusson, Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir ja Aymeric Chauprade.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica ja Constance Le Grip.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.1.


7.2. Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat ja Andrej Plenković tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić ja Cristian Dan Preda.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.2.


7.3. Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine

Resolutsiooni ettepanekud B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 ja B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy ja Tunne Kelam tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Edouard Martin fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat ja Giulia Moi.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.3.


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (hääletus)

Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (kodukorra artikkel 119) B8-0249/2014

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 2/3 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

UMBUSALDUSE AVALDAMISE ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Gerard Batten loosungite laialilaotamise kohta istungisaalis.


9. Euroopa andmekaitseinspektori ja inspektori asetäitja ametisse nimetamine

Parlamendi president teatas, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklile 42 kiitis esimeeste konverents oma 27. novembri 2014. aasta koosolekul ja LIBE komisjoni soovitusel heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühise kokkuleppe nimetada Giovanni Buttarelli Euroopa andmekaitseinspektoriks ja Wojciech Rafał Wiewiórowski inspektori asetäitjaks.

Parlamendi president kirjutab koos nõukogu eesistujaga otsusele alla.


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

10. Hääletused (jätkamine)

10.1. Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 ja B8-0302/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0289/2014

(asendades B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 ja B8-0302/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Vastu võetud (P8_TA(2014)0064)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0298/2014 muutus kehtetuks.)


10.2. Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0292/2014

(asendades B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić ja Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel,
Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel,
Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala ja Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel

Vastu võetud (P8_TA(2014)0065)


10.3. Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 ja B8-0308/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0295/2014

(asendades B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 ja B8-0308/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică ja Eva Kaili fraktsiooni S&D nimel,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel

Vastu võetud (P8_TA(2014)0066)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0305/2014 muutus kehtetuks.)


10.4. Delegeeritud aktile vastuväidete mitteesitamine: osamaksude osamaksetena tasumise ajutine süsteem, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud (hääletus)

Kodukorra artikli 105 lõike 6 kohaselt esitatud Euroopa Parlamendi 27. novembri 2014. aasta soovitus võtta vastu otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 8. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrusele osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - ECON-komisjon - Raportöör: Elisa Ferreira

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS

Vastu võetud (P8_TA(2014)0067)


10.5. Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (hääletus)

Arutelu toimus 24. novembril 2014 (24.11.2014protokoll punkt 17).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 27. novembril 2014 (27.11.2014protokoll punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ja B8-0284/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0278/2014

(asendades B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ja B8-0284/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver ja Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor ja Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel

Vastu võetud (P8_TA(2014)0068)


10.6. Komisjoni mõjuhindamise suunised (hääletus)

Arutelu toimus 24. novembril 2014 (24.11.2014protokoll punkt 19).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 27. novembril 2014 (27.11.2014 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 ja B8-0316/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0311/2014

(asendades B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 ja B8-0316/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu ja Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel,
Ashley Fox, Sajjad Karim ja Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada ja António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel,
Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P8_TA(2014)0069)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0314/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Pavel Telička esitas lõike 11 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


10.7. ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0285/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0070)


10.8. Digitaalne ühtne turg (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0286/2014, B8-0287/2014 ja B8-0288/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0286/2014

Vastu võetud (P8_TA(2014)0071)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0287/2014 ja B8-0288/2014 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Evelyne Gebhardt, et juhtida tähelepanu fraktsiooni S&D hääletusnimekirjas olnud veale muudatusettepaneku 19 hääletamisel.


10.9. Laste alatoitumus arengumaades (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0253/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0072)


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini ja Bruno Gollnisch

Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan ja Peter Jahr

ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr ja Seán Kelly

Digitaalne ühtne turg - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler ja Seán Kelly

Laste alatoitumus arengumaades - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly ja Marc Tarabella.

°
° ° °

Sõna võttis Seán Kelly resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0311/2014 kohta esitatud mudatusettepanekute hääletamise järjekorra kohta (istungi juhataja selgitas menetlust).


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


14. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


15. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 15. kuni 18. detsembril 2014. aastal.


16. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Õigusteave - Privaatsuspoliitika