Indeks 
Protokół
PDF 236kWORD 195k
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 3.Składanie dokumentów
 4.Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (złożone projekty rezolucji)
 5.Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (złożone projekty rezolucji)
 6.Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (debata)
 7.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  7.1.Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa
  7.2.Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja
  7.3.Irak: porwania i złe traktowanie kobiet
 8.Głosowanie
  8.1.Wotum nieufności dla Komisji (głosowanie)
 9.Powołanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy
 10.Głosowanie (ciąg dalszy)
  10.1.Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa (głosowanie)
  10.2.Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (głosowanie)
  10.3.Irak: porwania i złe traktowanie kobiet (głosowanie)
  10.4.Decyzja o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego: tymczasowy system rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (głosowanie)
  10.5.Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (głosowanie)
  10.6.Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (głosowanie)
  10.7.25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (głosowanie)
  10.8.Jednolity rynek internetowy (głosowanie)
  10.9.Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (głosowanie)
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom

- Ustanowienie wizy objazdowej i zmiana Konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz rozporządzenia (WE) nr 562/2006 i (WE) nr 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: DEVE, CULT, AFET.


3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr3030/93 wsprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobówwłókienniczych z państwtrzecich (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Zalecenie dotyczące decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Chorwacji do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Zalecenie dotyczące decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Chorwacji do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz do protokołu do niej z dnia 16 października 2001 r. (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do tej umowy (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia na temat edukacji seksualnej (B8-0229/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie różnic płacowych między kobietami i mężczyznami (B8-0230/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania się praktyki uwodzenia (grooming) oraz ochrony niepełnoletnich użytkowników sieci społecznościowych (B8-0231/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie gatunków zagrożonych wyginięciem (B8-0232/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie występowania azotanów w warzywach i związanych z tym konsekwencji dla zdrowia (B8-0233/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie naruszania przepisów dotyczących transportu zwierząt (B8-0234/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia wspólnego europejskiego systemu dostępu do zawodu nauczyciela, kształcenia ustawicznego i oceny wyników (B8-0235/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie gazów fluorowanych i/lub zmiany zawiadomienia Komisji (2014/C 153/07) z dnia 21 maja 2014 r. (B8-0236/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie opracowania europejskiego rozporządzenia dotyczącego gier hazardowych (B8-0237/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nowotworu głowy i szyi (B8-0238/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zakazu eksploatacji złóż gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego (B8-0239/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel i Olaf Stuger. Projekt rezolucji w sprawie braku przejrzystości w ramach kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską a Kanadą (B8-0240/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie zakazu noszenia burek i nikabów w miejscach publicznych (B8-0241/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wzrostu stopy bezrobocia wśród ludzi młodych we Włoszech (B8-0242/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie celiakii i związanych z nią zagrożeń dla płodności kobiet i dla ciąży (B8-0243/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia funduszu nadzwyczajnego na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa architektonicznego: przypadek mostu Ponte Vecchio w Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wypadków śmiertelnych przy pracy we Włoszech (B8-0245/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie etycznej gospodarki i etycznego sektora finansowego (B8-0247/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie marnotrawstwa zasobów żywnościowych (B8-0250/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie opracowania europejskiego rozporządzenia w sprawie gier hazardowych mającego na celu zapobieganie uzależnieniu od hazardu (B8-0254/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie embarga dla Rosji i szkód ponoszonych przez europejski sektor mięsa wołowego (B8-0255/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie embarga wprowadzonego przez Rosję oraz zagrożeń dla skuteczności funduszu kryzysowego (B8-0256/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

BUDG

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przyznania odszkodowania europejskim ofiarom talidomidu (B8-0257/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie uprowadzeń dzieci na skalę międzynarodową (B8-0258/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie środków wspierających uprawę tytoniu we Włoszech, a w szczególności w Wenecji Euganejskiej (B8-0259/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nowych ognisk ptasiej grypy w Europie (B8-0260/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie jesiennych prognoz gospodarczych i nowych zagrożeń dla strefy euro (B8-0261/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie strategii ożywienia gospodarki strefy euro (B8-0262/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie TTIP i zagrożeń dla europejskiego modelu społecznego (B8-0263/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia rodzinom hiszpańskim wyboru źródeł energii (B8-0264/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ujednolicenia przepisów krajowych dotyczących sprzedaży leków w internecie (B8-0266/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

IMCO

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie potencjalnej szkodliwości fal WiFi dla zdrowia (B8-0267/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony stabilności gospodarczej państw członkowskich przed niestabilnością finansową oraz ochrony finansów publicznych przed ocenami agencji ratingowych (B8-0268/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy NK 603: wprowadzenie klauzuli ochronnej (B8-0269/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwiększonego ryzyka ataków terrorystycznych na całym świecie (B8-0270/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie szkód spowodowanych nadużywaniem antybiotyków przez europejskich obywateli (B8-0271/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wzrostu przypadków fałszowania żywności online w Europie (B8-0272/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie harmonizacji przepisów krajowych dotyczących ograniczeń w stosowaniu płatności gotówkowych w ramach transakcji handlowych między państwami członkowskimi (B8-0274/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie ujednolicenia zasad zatwierdzania substancji czynnych stosowanych w produkcji rolno-spożywczej w państwach członkowskich (B8-0275/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (B8-0276/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

EMPL


4. Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000082/2014), które skierowała Iskra Mihaylova w imieniu komisji REGI do Komisji: Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2014 (pkt 17 protokołu z dnia 24.11.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas i Derek Vaughan w imieniu grupy S&D w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 2014/2946(RSP) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 2014/2946(RSP) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 2014/2946(RSP) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić i Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 2014/2946(RSP) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos i Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 2014/2946(RSP) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson i Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 2014/2946(RSP) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil i Iuliu Winkler w imieniu grupy PPE, w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 2014/2946(RSP) (B8-0284/2014).

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 27.11.2014.


5. Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (2014/2967(RSP))

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2014 (pkt 19 protokołu z dnia 24.11.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka i Nadine Morano w imieniu grupy PPE w sprawie zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz roli testu MŚP (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim i Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR w sprawie zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz roli testu MŚP (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE w sprawie zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz roli testu MŚP (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie przeglądu wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann i Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D w sprawie zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 27.11.2014.


6. Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000083/2014), które skierowała Linda McAvan w imieniu komisji DEVE do Komisji: Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan rozwinęła pytanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Anna Záborská w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Amjad Bashir w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer niezrzeszony, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues i Brian Hayes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Linda McAvan w imieniu komisji DEVE w sprawie niedożywienia i niewłaściwego żywienia dzieci w krajach rozwijających się (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 27.11.2014.


7. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 4 protokołu z dnia 25.11.2014)


7.1. Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa

Projekty rezolucji B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 i B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová i Jeroen Lenaers przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAȘCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Amjad Bashir, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Pavlowi Svobodzie, który udzielił odpowiedzi, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima i Charlesa Tannocka, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Amjada Bashira, Gianluca Buonanno niezrzeszony, Lars Adaktusson, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Afzala Khana, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir i Aymeric Chauprade.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica i Constance Le Grip.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 27.11.2014.


7.2. Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja

Projekty rezolucji B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat i Andrej Plenković przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Georgios Epitideios niezrzeszony, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić i Cristian Dan Preda.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 27.11.2014.


7.3. Irak: porwania i złe traktowanie kobiet

Projekty rezolucji B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 i B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Edouard Martin w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand niezrzeszony, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat i Giulia Moi.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 27.11.2014.


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Wotum nieufności dla Komisji (głosowanie)

Wotum nieufności dla Komisji (art. 119 Regulaminu) B8-0249/2014

(Wymagana większość kwalifikowana i dwie trzecie oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK O WOTUM NIEUFNOŚCI

Odrzucony

Wystąpienia

Gerard Batten, na temat rozwieszenia transparentów w sali obrad.


9. Powołanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 42 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2014 r. w następstwie debat w komisi LIBE Konferencja Przewodniczących zatwierdziła powołanie przez Parlament i Radę Giovanniego Buttarellego na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na stanowisko jego zastępcy.

Przewodniczący przystąpi wraz z urzędującym przewodniczącym Rady do podpisania decyzji o powołaniu.


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

10. Głosowanie (ciąg dalszy)

10.1. Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 i B8-0302/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0289/2014

(zastępujący B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 i B8-0302/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0064)

(Projekt rezolucji B8-0298/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


10.2. Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0292/2014

(zastępujący B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE,
Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala i Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: porwania i złe traktowanie kobiet (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 i B8-0308/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0295/2014

(zastępujący B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 i B8-0308/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică i Eva Kaili w imieniu grupy S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0066)

(Projekt rezolucji B8-0305/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


10.4. Decyzja o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego: tymczasowy system rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (głosowanie)

Zalecenie dotyczące decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 listopada 2014 r., złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu, w sprawie niezgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 8 października 2014 r. w sprawie tymczasowego systemu rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0067)


10.5. Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2014 r. (pkt 17 protokołu z dnia 24.11.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 27 listopada 2014 r. (pkt 3 protokołu z dnia 27.11.2014).

Projekty rezolucji B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 i B8-0284/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0278/2014

(zastępujący B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 i B8-0284/2014):

złożony przez następujących posłów:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver i Daniel Buda w imieniu grupy PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan i Julie Ward w imieniu grupy S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE,
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0068)


10.6. Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2014 r. (pkt 19 protokołu z dnia 24.11.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 27 listopada 2014 (pkt 4 protokołu z dnia 27.11.2014).

Projekty rezolucji B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 i B8-0316/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0311/2014

(zastępujący B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 i B8-0316/2014):

złożony przez następujących posłów:

Markus Pieper w imieniu grupy PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu i Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim i Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada i António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE,
Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P8_TA(2014)0069)

(Projekt rezolucji B8-0314/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Pavel Telička zaproponował poprawkę ustną do ust. 11, która została przyjęta.


10.7. 25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0285/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0070)


10.8. Jednolity rynek internetowy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0286/2014, B8-0287/2014 i B8-0288/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0286/2014

Przyjęto (P8_TA(2014)0071)

(Projekty rezolucji B8-0287/2014 i B8-0288/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Evelyne Gebhardt w celu wskazania błędu w listach do głosowania grupy S&D dotyczącego poprawki nr 19.


10.9. Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0253/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0072)


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Wotum nieufności dla Komisji - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini i Bruno Gollnisch

Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan i Peter Jahr

25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr i Seán Kelly

Jednolity rynek internetowy - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler i Seán Kelly

Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly i Marc Tarabella.

°
° ° °

Głos zabrał Seán Kelly w sprawie kolejności głosowania nad poprawkami w trakcie głosowania nad wspólnym projektem rezolucji RC-B8-0311/2014 (Przewodniczący udzielił mu szczegółowych informacji w tej sprawie).


13. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


14. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


15. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 15 do 18 grudnia 2014 r.


16. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności