Zoznam 
Zápisnica
PDF 234kWORD 192k
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Predloženie dokumentov
 4.Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (predložené návrhy uznesení)
 5.Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (predložené návrhy uznesení)
 6.Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
7.1.Zákony o rúhaní v Pakistane
  
7.2.Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov
  
7.3.Irak: únosy a týranie žien
 8.Hlasovanie
  
8.1.Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii (hlasovanie)
 9.Vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a asistenta dozorného úradníka
 10.Hlasovanie (pokračovanie)
  
10.1.Zákony o rúhaní v Pakistane (hlasovanie)
  
10.2.Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (hlasovanie)
  
10.3.Irak: únosy a týranie žien (hlasovanie)
  
10.4.Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Dočasný systém splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (hlasovanie)
  
10.5.Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (hlasovanie)
  
10.6.Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (hlasovanie)
  
10.7.25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (hlasovanie)
  
10.8.Jednotný digitálny trh (hlasovanie)
  
10.9.Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (hlasovanie)
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom

- Zavedenie okružného víza a zmena Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
pridelené: gestorský výbor: LIBE
stanovisko: DEVE, CULT, AFET.


3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Odporúčanie rozhodnutia Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 26. mája 1997 vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Odporúčanie rozhodnutia Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovanému Radou v súlade sčlánkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a k protokolu zo 16.októbra 2001 k tomuto dohovoru (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou a jej vykonávacieho protokolu v mene Európskej únie (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dokumente Svetovej zdravotníckej organizácie o sexuálnej výchove (B8-0229/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o platových rozdieloch medzi ženami a mužmi (B8-0230/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o šírení javu nadväzovania vzťahov cez internet s maloletými na účely sexuálnej manipulácie (grooming) a o ochrane mladistvých používateľov sociálnej siete (B8-0231/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

ITRE

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o živočíšnych druhoch ohrozených vyhynutím (B8-0232/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o prítomnosti dusičnanov v zelenine a z toho vyplývajúcich dôsledkov na zdravie (B8-0233/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o porušovaní právnych predpisov o preprave zvierat (B8-0234/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení jednotného celoeurópskeho systému prístupu k učiteľskému povolaniu, ďalšom vzdelávaní a hodnotení výkonnosti (B8-0235/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zmene nariadenia (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch a o oznámení Komisie (2014/C 153/07) z 21. mája 2014 (B8-0236/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vypracovaní rámca EÚ pre hazardné hry (B8-0237/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nádoroch hlavy a krku (B8-0238/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Dominique Bilde, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh uznesenia o zákaze ťažby ložísk bridlicového plynu s použitím hydraulického štiepenia (B8-0239/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

– Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel a Olaf Stuger. Návrh uznesenia o nedostatočnej transparentnosti v rámci komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Európskou úniou a Kanadou (B8-0240/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o zákaze nosenia moslimského závoja zahaľujúceho celú tvár na verejnosti (B8-0241/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o náraste miery nezamestnanosti mladých ľudí v Taliansku (B8-0242/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o celiakii a s tým súvisiacich rizikách pre ženskú plodnosť a tehotenstvo (B8-0243/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení Krízového fondu na záchranu európskeho architektonického dedičstva: prípad mosta v Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o úmrtiach osôb, ku ktorým dochádza pri práci v Taliansku (B8-0245/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Nicola Caputo. Návrh uznesenia o etickom hospodárstve a finančníctve (B8-0247/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Nicola Caputo. Návrh uznesenia o plytvaní potravinovými zdrojmi (B8-0250/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vypracovaní európskeho nariadenia o hazardných hrách zameraného na predchádzanie hráčskej závislosti (B8-0254/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ruskom embargu a škodách pre európske odvetvie výroby hovädzieho mäsa (B8-0255/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ruskom embargu a rizikách pre účinnosť krízového fondu (B8-0256/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o žiadosti učiniť spravodlivosť v záujme obetí lieku talidomid v Európe (B8-0257/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o medzinárodných únosoch detí (B8-0258/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o opatreniach na podporu výroby tabaku v Taliansku, a najmä v regióne Benátska (B8-0259/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o opätovnom prepuknutí vtáčej chrípky v Európe (B8-0260/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o hospodárskych odhadoch z jesene a nových rizikách pre eurozónu (B8-0261/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o stratégii na oživenie hospodárstva v eurozóne (B8-0262/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o TTIP a rizikách pre európsky sociálny model (B8-0263/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

EMPL

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o povinnej voľbe energetických zdrojov, ktorej podliehajú španielske rodiny (B8-0264/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zjednotení právnych predpisov jednotlivých štátov v oblasti predaja liekov na internete (B8-0266/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

– Nicola Caputo. Návrh uznesenia o potenciálnej škodlivosti emisií WiFi pre zdravie (B8-0267/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o záchrane hospodárskej stability členských štátov pred finančnou volatilitou a o ochrane verejných financií pred posudkami ratingových agentúr (B8-0268/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o geneticky modifikovanej kukurici NK 603: použitie ochrannej doložky (B8-0269/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o mimoriadnom náraste teroristických útokov na celom svete (B8-0270/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o škodách v dôsledku nesprávneho užívania antibiotík zo strany európskych občanov (B8-0271/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o náraste online potravinových podvodov v Európe (B8-0272/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

– Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o harmonizácii vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa obmedzení stanovených pre používanie hotovostných peňažných prostriedkov pri obchodných transakciách medzi členskými štátmi (B8-0274/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

– Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o zjednotení kritérií schvaľovania účinných látok používaných v agropotravinárskych produktoch v členských štátoch (B8-0275/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nesprávnom využívaní parkovacích miest pre ľudí so zdravotným postihnutím (B8-0276/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL


4. Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000082/2014) , ktorú položil Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 - 2020(2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Rozprava sa konala 24. novembra 2014 (bod 17 zápisnice zo dňa 24.11.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas a Derek Vaughan v mene skupiny S&D, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

– Rosa D'Amato a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

– Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946 (RSP)) (B8-0280/2014);

– Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

– Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos a Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

– Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson a Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil a Iuliu Winkler v mene skupiny PPE, o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 27.11.2014.


5. Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (2014/2967(RSP))

Rozprava sa konala 24. novembra 2014 (bod 19 zápisnice zo dňa 24.11.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka a Nadine Morano v mene skupiny PPE, o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

– Ashley Fox, Sajjad Karim a Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

– Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

– Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala a Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, o revízii usmernení Komisie pre posúdenie vplyvu (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

– Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, o revízii usmernení Komisie pre posúdenie vplyvu (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

– Dennis de Jong a João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, o usmerneniach Komisie pre posudzovanie vplyvu (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 27.11.2014.


6. Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000083/2014), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Podvýživa detí v rozvojových krajinách (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan rozvinula otázku.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Záborská v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Amjad Bashir v mene skupiny EFDD, Georg Mayer – nezaradený poslanec, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues a Brian Hayes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira a Liisa Jaakonsaari.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na záver rozpravy:

– Linda McAvan, v mene výboru DEVE, o nedostatočnej výžive a podvýžive detí v rozvojových krajinách (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 27.11.2014.


7. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 4 zápisnice zo dňa 25.11.2014 .)


7.1. Zákony o rúhaní v Pakistane

Návrhy uznesenia B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 a B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová a Jeroen Lenaers uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Pavel Svoboda v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAȘCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Amjad Bashir, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Pavlovi Svobodovi, ktorý odpovedal na otázku, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Sajjad Karim a Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Amjad Bashir, Gianluca Buonanno – nezaradený poslanec, Lars Adaktusson, Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir a Aymeric Chauprade.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica a Constance Le Grip.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 27.11.2014.


7.2. Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov

Návrhy uznesenia B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 a B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat a Andrej Plenković uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić a Cristian Dan Preda.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 27.11.2014.


7.3. Irak: únosy a týranie žien

Návrhy uznesenia B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 a B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Edouard Martin v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand – nezaradený poslanec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat a Giulia Moi.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 27.11.2014.


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii (hlasovanie)

Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii (článok 119 rokovacieho poriadku) B8-0249/2014

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 2/3 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH NA VYSLOVENIE NEDÔVERY

Zamietnutý

Vystúpenia:

Gerard Batten k používaniu plagátikov v rokovacej sále.


9. Vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a asistenta dozorného úradníka

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 Konferencia predsedov na svojej schôdzi 27. novembra 2014 na základe rokovaní výboru LIBE schválila spoločný návrh Parlamentu a Rady na vymenovanie Giovanniho Buttarelliho za európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Wojciecha Rafała Wiewiórowskeho za asistenta dozorného úradníka.

Predseda podpíše rozhodnutie o vymenovaní spolu s úradujúcim predsedom Rady.


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

10. Hlasovanie (pokračovanie)

10.1. Zákony o rúhaní v Pakistane (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 a B8-0302/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0289/2014

(nahrádzajúci B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 a B8-0302/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini a Ivana Maletić v mene skupiny PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella a Elena Valenciano v mene skupiny S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet a Jozo Radoš v mene skupiny ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2014)0064)

(Návrh uznesenia B8-0298/2014 sa stal bezpredmetným.)


10.2. Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 a B8-0307/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0292/2014

(nahrádzajúci B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 a B8-0307/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche a Elena Valenciano v mene skupiny S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet a Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE,
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala a Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: únosy a týranie žien (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 a B8-0308/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0295/2014

(nahrádzajúci B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 a B8-0308/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini a Ivana Maletić v mene skupiny PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică a Eva Kaili v mene skupiny S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD

Prijatý (P8_TA(2014)0066)

(Návrh uznesenia B8-0305/2014 sa stal bezpredmetným.)


10.4. Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Dočasný systém splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (hlasovanie)

Odporúčanie pre rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014, ktoré bolo predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, nevzniesť námietky voči delegovanému nariadeniu Komisie z 8. októbra 2014 o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Elisa Ferreira

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ODPORÚČANIE NA ROZHODNUTIE

Prijatý (P8_TA(2014)0067)


10.5. Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 24. novembra 2014 (bod 17 zápisnice zo dňa 24.11.2014).

Návrhy uznesenia boli oznámené 27. novembra 2014 (bod 3 zápisnice zo dňa 27.11.2014).

Návrhy uznesenia B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 a B8-0284/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0278/2014

(nahrádzajúci B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 a B8-0284/2014):

podaný týmito poslancami:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver a Daniel Buda v mene skupiny PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan a Julie Ward v mene skupiny S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel a Urmas Paet v mene skupiny ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE,
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD

Prijatý (P8_TA(2014)0068)


10.6. Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 24. novembra 2014 (bod 19 zápisnice zo dňa 24.11.2014).

Návrhy uznesenia boli oznámené 27. novembra 2014 (bod 4 zápisnice zo dňa 27.11.2014).

Návrhy uznesenia B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 a B8-0316/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0311/2014

(nahrádzajúci B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 a B8-0316/2014):

podaný týmito poslancami:

Markus Pieper v mene skupiny PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim a Anthea McIntyre v mene skupiny ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada a António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE,
Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P8_TA(2014)0069)

(Návrh uznesenia B8-0314/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Pavel Telička Predložil ústny pozmeňujúci návrh k odseku 11, ktorý bol prijatý.


10.7. 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0285/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0070)


10.8. Jednotný digitálny trh (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0286/2014, B8-0287/2014 a B8-0288/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-0286/2014

Prijatý (P8_TA(2014)0071)

(Návrhy uznesenia B8-0287/2014 a B8-0288/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Evelyne Gebhardt, ktorá upozornila na chybu v zoznamoch hlasovania skupiny S&D v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom 19.


10.9. Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0253/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0072)


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini a Bruno Gollnisch

Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan a Peter Jahr

25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr a Seán Kelly

Jednotný digitálny trh - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler a Seán Kelly

Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly a Marc Tarabella.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Seán Kelly k poradiu, v akom sa hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch počas hlasovania o spoločnom návrhu uznesenia RC-B8-0311/2014 (predseda mu podal v tejto otázke spresňujúce informácie).


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


15. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 15. do 18. decembra 2014.


16. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.30 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia