Index 
Protokoll
PDF 229kWORD 169k
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Inkomna dokument
 4.Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (ingivna resolutionsförslag)
 5.Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (ingivna resolutionsförslag)
 6.Undernäring bland barn i utvecklingsländer (debatt)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
7.1.Hädelselagar i Pakistan
  
7.2.Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj
  
7.3.Irak: bortförande och misshandel av kvinnor
 8.Omröstning
  
8.1.Misstroendeförklaring mot kommissionen (omröstning)
 9.Utnämning av Europeiska datatillsynsmannen och vice tillsynsmannen
 10.Omröstning (fortsättning)
  
10.1.Hädelselagar i Pakistan (omröstning)
  
10.2.Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (omröstning)
  
10.3.Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (omröstning)
  
10.4.Beslut att inte invända mot en delegerad akt: ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden (omröstning)
  
10.5.Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (omröstning)
  
10.6.Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (omröstning)
  
10.7.25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (omröstning)
  
10.8.Den digitala inre marknaden (omröstning)
  
10.9.Undernäring bland barn i utvecklingsländer (omröstning)
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott

- Införande av en rundresevisering och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: DEVE, CULT, AFET.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av förordning (EEG) nr3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Rekommendation till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K3.2c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Rekommendation till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater jämte protokollet av den 16 oktober 2001 (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

DEVE, BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Världshälsoorganisationens dokument om sexualundervisning (B8-0229/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om löneskillnaden mellan kvinnor och män (B8-0230/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om spridningen av grooming och skydd av minderåriga användare av sociala nätverk (B8-0231/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om utrotningshotade arter (B8-0232/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om förekomsten av nitrater i grönsaker och om konsekvenserna för hälsan (B8-0233/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om överträdelser av lagstiftningen om transport av djur (B8-0234/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättandet av ett gemensamt europeiskt system för lärarbehörighet, fortbildning och kompetensbedömning (B8-0235/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ändring av förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och/eller kommissionens meddelande (2014/C 153/07) av den 21 maj 2014 (B8-0236/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utarbetande av en EU-förordning om hasardspel (B8-0237/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om huvud- och halscancer (B8-0238/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano och Sophie Montel. Förslag till resolution om förbud mot utvinning av skiffergasfyndigheter med hjälp av hydraulisk spräckning (B8-0239/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel och Olaf Stuger. Förslag till resolution om bristande insyn i det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Europeiska unionen och Kanada (B8-0240/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om förbudet mot att bära islamisk heltäckande slöja på allmän plats (B8-0241/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den ökade ungdomsarbetslösheten i Italien (B8-0242/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om celiaki och därmed förknippade fertilitets- och graviditetsrisker (B8-0243/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättande av en nödfond för bevarandet av Europas arkitektoniska kulturarv: fallet med bron i Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om dödsfall på arbetsplatsen i Italien (B8-0245/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om etisk ekonomi och finans (B8-0247/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om livsmedelssvinn (B8-0250/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införandet av en EU-förordning om hasardspel för att förebygga spelmissbruk (B8-0254/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det ryska embargot och skadorna på den europeiska nötköttsbranschen (B8-0255/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Rysslands embargo och riskerna för krisfondens funktion (B8-0256/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

BUDG

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om rättvisa för de europeiska offren för neurosedynskandalen (B8-0257/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om internationella bortföranden av barn (B8-0258/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stödåtgärder för tobaksodlingen i Italien och i synnerhet i Veneto (B8-0259/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om nya utbrott av fågelinfluensa i Europa (B8-0260/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de ekonomiska höstprognoserna och nya risker för euroområdet (B8-0261/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om strategin för ekonomisk återhämtning i euroområdet (B8-0262/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar och riskerna för den europeiska sociala modellen (B8-0263/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om begränsningar av de spanska hushållens val av energikällor (B8-0264/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om likriktning av nationella bestämmelser för försäljning av läkemedel över internet (B8-0266/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

IMCO

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om wi-fi-föroreningars potentiella hälsorisk (B8-0267/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skyddandet av medlemsstaternas ekonomiska stabilitet mot den finansiella volatiliteten och om skyddandet av de offentliga finanserna mot kreditvärderingsinstitutens bedömningar (B8-0268/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den genetiskt modifierade majsen NK 603: aktivering av skyddsklausulen (B8-0269/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den kraftiga ökningen av antalet terroristattacker i världen (B8-0270/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skador orsakade av EU-medborgarnas missbruk av antibiotika (B8-0271/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ökade livsmedelsbedrägerier på nätet i Europa (B8-0272/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om harmonisering av de nationella lagar som fastställer gränser för användningen av kontanter vid gränsöverskridande handelstransaktioner mellan medlemsstaterna (B8-0274/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om harmonisering av kriterierna för godkännande av de verksamma ämnen som medlemsstaterna använder inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen (B8-0275/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om missbruk av parkeringsplatser för rörelsehindrade (B8-0276/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

EMPL


4. Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000082/2014) från Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, till kommissionen: Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Debatten hölls den 24 november 2014 (punkt 17 i protokollet av den 24.11.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas och Derek Vaughan för S&D-gruppen, om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014),

- Rosa D'Amato och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014),

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014),

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić och Gérard Deprez för ALDE-gruppen, om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014),

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos och Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–(2020 2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014),

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson och Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014),

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil och Iuliu Winkler för PPE-gruppen, om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 27.11.2014.


5. Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (2014/2967(RSP))

Debatten hölls den 24 november 2014 (punkt 19 i protokollet av den 24.11.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka och Nadine Morano för PPE-gruppen, om översynen av kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar och SMF-testets roll (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014),

- Ashley Fox, Sajjad Karim och Anthea McIntyre för ECR-gruppen, om översynen av kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar och SMF-testets roll (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014),

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto och Dita Charanzová för ALDE-gruppen, om översynen av kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar och SMF-testets roll (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014),

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, om översynen av kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014),

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, om översynen av kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014),

- Dennis de Jong och João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, om kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 27.11.2014.


6. Undernäring bland barn i utvecklingsländer (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000083/2014) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Malnutrition bland barn i utvecklingsländer (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan utvecklade frågan.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Záborská för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Dawid Bohdan Jackiewicz för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Amjad Bashir för EFDD-gruppen, Georg Mayer, grupplös, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues och Brian Hayes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen lagts fram som avslutning på debatten:

- Linda McAvan, för utskottet DEVE, om undernäring och felnäring bland barn i utvecklingsländer (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 27.11.2014.


7. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 4 i protokollet av den 25.11.2014.)


7.1. Hädelselagar i Pakistan

Resolutionsförslag B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 och B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová och Jeroen Lenaers redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAȘCU
Vice talman

Talare: Amjad Bashir, ställde en fråga ("blått kort") Pavel Svoboda, som besvarade frågan, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sajjad Karim och Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, grupplös, Lars Adaktusson, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir och Aymeric Chauprade.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica och Constance Le Grip.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 27.11.2014.


7.2. Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj

Resolutionsförslag B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 och B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat och Andrej Plenković redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić och Cristian Dan Preda.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 27.11.2014.


7.3. Irak: bortförande och misshandel av kvinnor

Resolutionsförslag B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 och B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Edouard Martin för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand, grupplös, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat och Giulia Moi.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 27.11.2014.


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Misstroendeförklaring mot kommissionen (omröstning)

Misstroendeförklaring mot kommissionen (artikel 119 i arbetsordningen) B8-0249/2014

(Kvalificerad majoritet och två tredjedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

MISSTROENDEFÖRKLARING

Förkastades.

Inlägg:

Gerard Batten yttrade sig om användningen av banderoller i kammaren.


9. Utnämning av Europeiska datatillsynsmannen och vice tillsynsmannen

Talmannen meddelade att talmanskonferensen vid sitt sammanträde den 27 november 2014, och efter överläggningar i LIBE-utskottet, hade godkänt parlamentets och rådets bifogade utnämning av Giovanni Buttarelli till europeisk datatillsynsman och Wojciech Rafał Wiewiórowski till vice tillsynsman, i enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

Talmannen skulle underteckna beslutet om utnämningarna tillsammans med rådets tjänstgörande ordförande.


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

10. Omröstning (fortsättning)

10.1. Hädelselagar i Pakistan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 och B8-0302/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0289/2014

(ersätter B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 och B8-0302/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini och Ivana Maletić för PPE-gruppen,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella och Elena Valenciano för S&D-gruppen,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet och Jozo Radoš för ALDE-gruppen,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0064)

(Resolutionsförslag B8-0298/2014 bortföll.)


10.2. Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 och B8-0307/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0292/2014

(ersätter B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 och B8-0307/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić och Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche och Elena Valenciano för S&D-gruppen,
Charles Tannock, Ruža Tomašić och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen,
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala och Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen,
Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 och B8-0308/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0295/2014

(ersätter B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 och B8-0308/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini och Ivana Maletić för PPE-gruppen,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică och Eva Kaili för S&D-gruppen,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet och Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen,
Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0066)

(Resolutionsförslag B8-0305/2014 bortföll.)


10.4. Beslut att inte invända mot en delegerad akt: ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden (omröstning)

Rekommendation till Europaparlamentets beslut av den 27 november 2014 om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8 oktober 2014 om ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) – ECON-utskottet – föredragande: Elisa Ferreira

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

REKOMMENDATION TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2014)0067)


10.5. Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 24 november 2014 (punkt 17 i protokollet av den 24.11.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 27 november 2014 (punkt 3 i protokollet av den 27.11.2014).

Resolutionsförslag B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 och B8-0284/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0278/2014

(ersätter B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 och B8-0284/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver och Daniel Buda för PPE-gruppen,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan och Julie Ward för S&D-gruppen,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel och Urmas Paet för ALDE-gruppen,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen,
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0068)


10.6. Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 24 november 2014 (punkt 19 i protokollet av den 24.11.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 27 november 2014 (punkt 4 i protokollet av den 27.11.2014).

Resolutionsförslag B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 och B8-0316/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0311/2014

(ersätter B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 och B8-0316/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Markus Pieper för PPE-gruppen,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen,
Ashley Fox, Sajjad Karim och Anthea McIntyre för ECR-gruppen,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada och António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen,
Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0069)

(Resolutionsförslag B8-0314/2014 bortföll.)

Inlägg:

Pavel Telička lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 11, vilket beaktades.


10.7. 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0285/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0070)


10.8. Den digitala inre marknaden (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0286/2014, B8-0287/2014 och B8-0288/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0286/2014

Antogs (P8_TA(2014)0071)

(Resolutionsförslagen B8-0287/2014 och B8-0288/2014 bortföll.)

Inlägg:

Evelyne Gebhardt påpekade ett fel i omröstningslistan för S&D-gruppen, avseende ändringsförslag 19.


10.9. Undernäring bland barn i utvecklingsländer (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0253/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0072)


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Misstroendeförklaring mot kommissionen - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini och Bruno Gollnisch

Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan och Peter Jahr

25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr och Seán Kelly

Den digitala inre marknaden - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler och Seán Kelly

Undernäring bland barn i utvecklingsländer - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly och Marc Tarabella.

°
° ° °

Talare: Seán Kelly yttrade sig om omröstningsordningen i fråga om ändringsförslagen i samband med omröstningen om det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0311/2014. (Talmannen förklarade skälen till denna.)


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


14. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


15. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 15–18 december 2014.


16. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy