Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. decembra 2014 - Štrasburg

13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité právne akty týkajúce sa priestoru slobody, bezpečnosti aspravodlivosti (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité právne akty voblasti policajnej spolupráce ajustičnej spolupráce vtrestných veciach (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité akty voblasti policajnej spolupráce ajustičnej spolupráce vtrestných veciach (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady oharmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien aozrušení nariadenia (ES) č.2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Predseda v súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy uskutoční konzultácie s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) (Tento názov v súčasnosti nie je v slovenčine k dispozícii.)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, JURI

- Nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 - pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 7 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 8 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dohody o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a troch súvisiacich dohôd (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (kodifikované znenie) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou (kodifikované znenie) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (kodifikované znenie) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré môže prijať Únia na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a antidotačných opatrení (kodifikované znenie) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na vývozy (kodifikované znenie) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy (kodifikované znenie) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (2014/2816(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o colnom zaobchádzaní s tovarom s pôvodom z Ekvádoru (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/5 EHS o pomoci členských štátov Komisii a o ich spolupráci pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grécko) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Talianska) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/014 FR/Air France, Francúzsko) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - výbor BUDG - Spravodajcovia: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) odporúčanie do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0038/2014).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia