Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 december 2014 - Strasbourg

13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av vissa rättsakter inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av vissa rättsakter på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

DEVE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i EUF-fördraget, höra Europeiska centralbanken.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) (Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på samtliga språk.)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

AFCO, JURI

- Nytt förslag till Europeiska unionens budget för 2015: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 5 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 7 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 8 till 2014 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 12 december 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av tre tillhörande avtal (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (kodifiering) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (kodifiering) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder som unionen får vidta vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder (kodifiering) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de åtgärder som unionen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder (kodifiering) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma exportregler (kodifiering) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förnyelse av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma importregler (kodifiering) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (2014/2816(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Konungariket Marocko (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas från Grekland) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool från Italien) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) andrabehandlingsrekommendation:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Frédérique Ries (A8-0038/2014).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy