Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 декември 2014 г. - Страсбург

14. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на декември 2014 (PE 544.579/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Гласуването по докладите Andrzej Duda A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 и A8-0040/2014 се отлага за следваща сесия.

Искания от групите Verts/ALE, S&D и GUE/NGL за приключване на разискването по работната програма за 2015 г. на Комисията (точка 18 от проекта на дневен ред) с внасянето на предложенията за резолюция.

Изказаха се: Gianni Pittella, от името на групата S&D, който обосновава искането, уточнявайки, че гласуването е било предвидено за януари, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обосновава искането, Guy Verhofstadt, в подкрепа на искането, József Szájer, с възражение срещу искането, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която иска гласуването да бъде проведено в рамките на настоящата сесия, и Philippe Lamberts, в подкрепа на това искане.

Парламентът отхвърля искането на групата GUE/NGL.

С ЕГ (231 за, 121 против, 18 въздържали се) Парламентът одобрява искането на групата S&D.

Сряда

Искане на групите Verts/ALE и GUE/NGL за вписване в дневния ред на Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно свободата на изразяване в Турция. Разискването ще приключи с внасянето на предложенията за резолюция по време на месечната сесия през януари 2015 г.

Изказаха се: Rebecca Harms и Patrick Le Hyaric, които обосновават искането от името на съответните групи, и Alexander Graf Lambsdorff.

Парламентът одобрява искането.

Изказа се Rebecca Harms.

Искане на групата ECR за отлагането на гласуването относно Палестина за четвъртък (точка 78 от проекта на дневен ред).

Изказаха се: Morten Messerschmidt, от името на групата ECR, който обосновава искането, и Martina Anderson, която възразява срещу искането.

Парламентът отхвърля искането

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност