Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. - Strasburg

14. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w grudniu 2014 r. (PE 544.579/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Głosowanie nad sprawozdaniami Andrzeja Dudy A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 i A8-0040/2014 zostaje odroczone na sesję w późniejszym terminie.

Wnioski grup Verts/ALE, S&D i GUE/NGL o zakończenie debaty nad programem prac Komisji na rok 2015 (pkt 18 porządku obrad) złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrali: Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek i poinformował, że głosowanie odbyłoby się w styczniu, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który uzasadnił wniosek, Guy Verhofstadt, który opowiedział się za wnioskiem, József Szájer, który sprzeciwił się wnioskowi, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która zwróciła się o to, aby przeprowadzić głosowanie w trakcie obecnej sesji, i Philippe Lamberts, który opowiedział się za wnioskiem.

Parlament odrzucił wniosek grupy GUE/NGL.

W głosowaniu elektronicznym (231 za, 121 przeciw, 18 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek grupy S&D.

Środa

Wnioski grup Verts/ALE i GUE/NGL o wpisanie do porządku obrad tego dnia oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie wolności słowa w Turcji. Debata miałaby się zakończyć złożeniem projektów rezolucji w trakcie styczniowej sesji w 2015 r.

Głos zabrali: Rebecca Harms i Patrick Le Hyaric, którzy uzasadnili wniosek w iminiu swoich grup, i Alexander Graf Lambsdorff.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrał Rebecca Harms.

Wniosek grupy ECR o odroczenie do czwartku głosowania w sprawie Palestyny (pkt 78 porządku obrad).

Głos zabrali: Morten Messerschmidt, który uzasadnił wniosek, i Martina Anderson, która sprzeciwiła się wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności