Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 декември 2014 г. - Страсбург

16. Изпълнение на Директивата за качеството на горивата (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Изпълнение на Директивата за качеството на горивата (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: András Gyürk, от името на групата PPE, и Matthias Groote, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Jean-François Jalkh, независим член на ЕП, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo и Gesine Meissner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira и Giulia Moi.

Изказа се Carlos Moedas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност