Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

16. Εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων (2014/2995(RSP))

Ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι András Gyürk, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-François Jalkh, μη εγγεγραμμένος, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira και Giulia Moi.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου