Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

17. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων μεταφορών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων μεταφορών (2014/2978(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, μη εγγεγραμμένος, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Νότης Μαριάς, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki και Andor Deli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan και Deirdre Clune.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου