Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. - Strasburg

17. Ocena dobrej reputacji podmiotów transportu (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Ocena dobrej reputacji podmiotów transportu (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer niezrzeszony, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki i Andor Deli.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan i Deirdre Clune.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin i Nicola Caputo.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności