Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. decembra 2014 - Štrasburg

17. Posudzovanie bezúhonnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Posudzovanie bezúhonnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Georg Mayer – nezaradený poslanec, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki a Andor Deli.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan a Deirdre Clune.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia