Показалец 
Протокол
PDF 233kWORD 165k
Понеделник, 15 декември 2014 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Спешно действие с оглед потвърждаването на имунитет
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Петиции
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) *** (разискване)
 16.Изпълнение на Директивата за качеството на горивата (разискване)
 17.Оценка на добрата репутация на превозвачите (разискване)
 18.Изпълнение на програмата за партньорството в областта на научните изследвания и иновациите в Средиземноморския регион PRIMA (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят прави изявление относно вълната арести на журналисти вчера в Турция, несъвместими със свободата на печата.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Състав на Парламента

Annemie Neyts-Uyttebroeck уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 1 януари 2015 г.

В съответствие с член 4, параграф 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

Председателят приветства дейността на Annemie Neyts-Uyttebroeck по време на нейния мандат.


5. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Българските компетенти органи са представили искане за снемане на парламентарния имунитет на Сергей Станишев във връзка с наказателно преследване в България.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


6. Спешно действие с оглед потвърждаването на имунитет

След консултация с председателя и докладчика на компетентната по случая комисия JURI, председателят взе решение да предприеме по спешност инициатива пред италианските органи с оглед потвърждаване на привилегиите и имунитета на Luigi Berlinguer, бивш член на ЕП, като използва пълномощията си по силата на член 8, параграф 1 от Правилника за дейността.


7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и S&D следните искания за назначаване:

комисия PETI: Eva Kaili вече не е член на комисията.

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили: Pablo Zalba Bidegain на мястото на Tom Vandenkendelaere.

Делегация за връзки с Китайската народна република: Tom Vandenkendelaere на мястото на Pablo Zalba Bidegain.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


8. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността председателят на Съвета на председателите на комисии съобщи, че няма повдигнати възражения срещу:

Препоръка нa комисия INTA да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 14 ноември 2014 година за изменение на приложение І на Регламент (ЕО) № 1528/2007 за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

В случай, че няма повдигнати възражения от политическа група или от поне 40 членове на ЕП в срок от 24 часа, препоръката се счита за одобрена. В противен случай ще бъде подложена на гласуване.

Препоръката е достъпна на Europarl.


9. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията TRAN предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка P7_TA(2012)0270(COR01) на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г.за създаване на единно европейско железопътно пространство (преработен текст) (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32) (позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 3 юли 2012 г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива P7_TA(2012)0270) (ОВ C 349 E, 29.11.2013 г., стр. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Emmanouil Glezos.


10. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през септември 2014 г., е на разположение на сайта Europarl.


11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000089/2014) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Подновяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014) зададен от Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, към Комисията: Изпълнение на партньорството в областта на научните изследвания и иновациите в Средиземноморския регион (PRIMA) съгласно член 185 от ДФЕС (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

12 декември 2014 г.

Birgit Oswald (№ 2239/2014); Maijala Helena (№ 2240/2014); Ariane Binot (№ 2241/2014); Kristóf Ács (№ 2242/2014); Nikoleta Gałka (№ 2243/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2244/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2245/2014); Matias Goos (№ 2246/2014); Ralf Hansen (№ 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (№ 2248/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2249/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2250/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2251/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2252/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2253/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2254/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2255/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2256/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2257/2014); Kehinde Akpata (№ 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (№ 2259/2014); Marco Caruso (№ 2260/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2261/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (№ 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (№ 2264/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2265/2014); Radek Kriegler (№ 2266/2014); Herbert Udo Plesch (№ 2267/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2268/2014); Michelangelo La Spina (№ 2269/2014); Xenofon Kontargyris (№ 2270/2014); Franz Nimmervoll (№ 2271/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2272/2014); Nadia Chaudel (№ 2273/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2274/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (№ 2276/2014); Sven Laudan (№ 2277/2014); Michael Hollien (№ 2278/2014); Rosemarie Koehler (№ 2279/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2280/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2281/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2282/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2283/2014); José María Gómez Pontón (№ 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (№ 2285/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2286/2014); Chimezie Okonkwo (№ 2287/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2288/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (№ 2290/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2291/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (№ 2293/2014); Leonardo Rassu (№ 2294/2014); Roman Milewski (№ 2295/2014); Franz Radl (№ 2296/2014); Marialuisa Carbone (№ 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (№ 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (№ 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (№ 2300/2014); Moona Hellsten (№ 2301/2014); Rodney Maile (№ 2302/2014); Stefan Bortos (№ 2303/2014); Graham Moore (№ 2304/2014); (името е с поверителен характер) (6 signatures) (№ 2305/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2306/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2307/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2308/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2309/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2310/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (№ 2312/2014); Florence Cortes (№ 2313/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2314/2014); Flavio Miccono (№ 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (№ 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (№ 2317/2014); Gheorghe Comănac (№ 2318/2014); Ignazio Cubeddu (№ 2319/2014); Pere Romero Alonso (№ 2320/2014); Andrzej Paulinski (№ 2321/2014); Luciano Benazzo (№ 2322/2014); Michael Teuschl (№ 2323/2014); Hermann Ebhardt (№ 2324/2014); Ralf Welscher (№ 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (№ 2326/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2327/2014); Gael Drillon (№ 2328/2014); Luigi Barabani (№ 2329/2014); Marco Da Prato (№ 2330/2014); Cherif Dalhoumi (№ 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (№ 2332/2014); John Carnie (№ 2333/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2334/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2335/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2336/2014); Raquel González Fernández (№ 2337/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (№ 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (№ 2340/2014); María Pinto (№ 2341/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2342/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2343/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2344/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2345/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2346/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2347/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (№ 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (№ 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (№ 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (№ 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (№ 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (№ 2354/2014); Petru Pavel Uzun (№ 2355/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2356/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2357/2014); Pina Nuzzo (№ 2358/2014); Michel Faissat (№ 2359/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2360/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2361/2014); Flavio Miccono (№ 2362/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2363/2014); Camelia Rămășcanu (№ 2364/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2365/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2366/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2367/2014); Förster Gredo (№ 2368/2014); Marcello Campiotti (№ 2369/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2370/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2371/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2372/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2373/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2374/2014); Norman Scarth (№ 2375/2014); Elabassia Tires (№ 2376/2014); Anna Georghallides (№ 2377/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2378/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2379/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2380/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2381/2014); Nicolae Fulea (№ 2382/2014); Norbert Perstinger (№ 2383/2014); Elaine Colville (№ 2384/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2385/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2386/2014); György Palla (№ 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (№ 2388/2014); Jan Olk (№ 2389/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2390/2014); Janet Zammit (№ 2391/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2392/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (№ 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (№ 2395/2014); Oronzo Danese (№ 2396/2014); Oronzo Danese (№ 2397/2014); Christian Ries (№ 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (№ 2399/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (№ 2401/2014); Massimo De Simone (№ 2402/2014); Jean Paul Carré (№ 2403/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2404/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2405/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2406/2014); Michael Clark (№ 2407/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2408/2014); Konrad Schmidt (№ 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (№ 2410/2014); Sebastian Günther (№ 2411/2014); Dirk Emmermann (№ 2412/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2413/2014); Günter Dillikrath (№ 2414/2014); Emmanuel Sweeney (№ 2415/2014); Luigi Antoci (№ 2416/2014); Carlo Villari (№ 2417/2014); Oronzo Danese (№ 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (№ 2419/2014); Iosif Rezmuves (№ 2420/2014); Georgios Kakarantzas (№ 2421/2014); Ghiorghi Foca (№ 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (№ 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (№ 2424/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (№ 2426/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2427/2014); Flavio Miccono (№ 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (№ 2429/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2430/2014); Ivano Cartella (№ 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (№ 2432/2014); Matthias Adler (№ 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (№ 2434/2014); Flavio Mobiglia (№ 2435/2014); Robert Bajela (№ 2436/2014); Christel Jäger (№ 2437/2014); Ludwig Lentfort (№ 2438/2014); Rodney Maile (№ 2439/2014); Ioan Grosu (№ 2440/2014); Giuseppe Borracci (№ 2441/2014); Giacomo Rotoli (№ 2442/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2443/2014); Amélie Noel (№ 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (№ 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (№ 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (№ 2447/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2448/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2449/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2450/2014); Vincas Jokimas (№ 2451/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2452/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2453/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2454/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2455/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2456/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2457/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2458/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (№ 2460/2014); (името е с поверителен характер) (№ 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (№ 2462/2014).

Председателят съобщи, че на 12 декември 2014 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои актове, отнасящи се до пространството на свобода, сигурност и правосъдие (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) №2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора, председателят ще се консултира с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Решение на Комисията относно предложението за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Понастоящем този документ не е на разположение на всички езици.)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO, JURI

- Нов проект за бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г.: позиция на Съвета от 12 декември 2014 г. (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Проект за коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2014 г.: позиция на Съвета от 12 декември 2014 г. (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект за коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2014 г.: позиция на Съвета от 12 декември 2014 г. (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Проект за коригиращ бюджет № 4 към общия бюджет за 2014 г.: позиция на Съвета от 12 декември 2014 г. (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2014 г.: позиция на Съвета от 12 декември 2014 г. (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Проект за коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2014 г.: позиция на Съвета от 12 декември 2014 г. (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект за коригиращ бюджет № 8 към общия бюджет за 2014 г.: позиция на Съвета от 12 декември 2014 г. (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- *** Препоръка относно проект за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и на три свързани споразумения (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - INTA - Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (кодифициран текст) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (кодифициран текст) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (кодифициран текст) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за износ (кодифициран текст) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - ENVI - Докладчик: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Препоръка относно проекта на Решение на Съвета за подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - ITRE - Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос (кодифициран текст) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - AFET - Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (2014/2816(INI)) - AFET - Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - ITRE - Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - INTA - Докладчик: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - INTA - Докладчик: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- *** I Доклад относно предложението за на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 93/5/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1993 г. за подпомагане на Комисията и сътрудничество на държавите членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - ENVI - Докладчик: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., от Полша) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas от Гърция) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool, подадено от Италия) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - BUDG - Докладчик: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - BUDG - Докладчик: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - BUDG - Докладчици: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) препоръка за второ четене

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - ENVI - Докладчик: Frédérique Ries (A8-0038/2014).


14. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на декември 2014 (PE 544.579/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Гласуването по докладите Andrzej Duda A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 и A8-0040/2014 се отлага за следваща сесия.

Искания от групите Verts/ALE, S&D и GUE/NGL за приключване на разискването по работната програма за 2015 г. на Комисията (точка 18 от проекта на дневен ред) с внасянето на предложенията за резолюция.

Изказаха се: Gianni Pittella, от името на групата S&D, който обосновава искането, уточнявайки, че гласуването е било предвидено за януари, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обосновава искането, Guy Verhofstadt, в подкрепа на искането, József Szájer, с възражение срещу искането, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която иска гласуването да бъде проведено в рамките на настоящата сесия, и Philippe Lamberts, в подкрепа на това искане.

Парламентът отхвърля искането на групата GUE/NGL.

С ЕГ (231 за, 121 против, 18 въздържали се) Парламентът одобрява искането на групата S&D.

Сряда

Искане на групите Verts/ALE и GUE/NGL за вписване в дневния ред на Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно свободата на изразяване в Турция. Разискването ще приключи с внасянето на предложенията за резолюция по време на месечната сесия през януари 2015 г.

Изказаха се: Rebecca Harms и Patrick Le Hyaric, които обосновават искането от името на съответните групи, и Alexander Graf Lambsdorff.

Парламентът одобрява искането.

Изказа се Rebecca Harms.

Искане на групата ECR за отлагането на гласуването относно Палестина за четвъртък (точка 78 от проекта на дневен ред).

Изказаха се: Morten Messerschmidt, от името на групата ECR, който обосновава искането, и Martina Anderson, която възразява срещу искането.

Парламентът отхвърля искането

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


15. Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) *** (разискване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (заместваща докладчика) представи препоръката.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: Dubravka Šuica, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill и Sylvie Goddyn.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy и Miguel Viegas.

Изказа се Carlos Moedas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 16.12.2014.


16. Изпълнение на Директивата за качеството на горивата (разискване)

Изявление на Комисията: Изпълнение на Директивата за качеството на горивата (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: András Gyürk, от името на групата PPE, и Matthias Groote, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Jean-François Jalkh, независим член на ЕП, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo и Gesine Meissner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira и Giulia Moi.

Изказа се Carlos Moedas.

Разискването приключи.


17. Оценка на добрата репутация на превозвачите (разискване)

Изявление на Комисията: Оценка на добрата репутация на превозвачите (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Markus Ferber, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Georg Mayer, независим член на ЕП, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Ангел Джамбазки и Andor Deli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan и Deirdre Clune.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin и Nicola Caputo.

Изказа се Violeta Bulc.

Разискването приключи.


18. Изпълнение на програмата за партньорството в областта на научните изследвания и иновациите в Средиземноморския регион PRIMA (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000092/2014) зададен от Jerzy Buzek към Комисията: Изпълнение на партньорството в областта на научните изследвания и иновациите в Средиземноморския регион (PRIMA) съгласно член 185 от ДФЕС (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia разви въпроса.

Carlos Moedas (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Massimiliano Salini, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Juan Carlos Girauta Vidal, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, независим член на ЕП, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos и Tonino Picula.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas и João Ferreira.

Изказа се Carlos Moedas.

Разискването приключи.


19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Филиз Хюсменова, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Илияна Йотова, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli и Doru-Claudian Frunzulică.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 544.579/OJMA).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.20 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Джамбазки, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Ковачев, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Извинени:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Правна информация - Политика за поверителност