Zoznam 
Zápisnica
PDF 222kWORD 159k
Pondelok, 15. decembra 2014 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 6.Naliehavé opatrenie v záujme potvrdenia imunity
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 9.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Petície
 13.Predloženie dokumentov
 14.Program práce
 15.Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) *** (rozprava)
 16.Vykonávanie smernice o kvalite palív (rozprava)
 17.Posudzovanie bezúhonnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy (rozprava)
 18.Vykonávanie partnerstva v oblasti výskumu a inovácie v oblasti Stredozemia (PRIMA) (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie o včerajšom zatýkaní novinárov v Turecku, ktoré je v rozpore so slobodou tlače.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie Parlamentu

Annemie Neyts-Uyttebroeck podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 1. januára 2015.

V súlade s článkom 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.

Predseda vyjadril uznanie práci Annemie Neyts-Uyttebroeckovej, ktorú vykonala počas svojho mandátu.


5. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné bulharské orgány podali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Sergeja Staniševa v rámci trestného stíhania v Bulharsku.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


6. Naliehavé opatrenie v záujme potvrdenia imunity

Predseda sa po konzultácii s predsedom a spravodajcom výboru JURI, ktorý je v tejto veci príslušným výborom, rozhodol ujať u talianskych orgánov naliehavej iniciatívy o potvrdenie výsad a imunít bývalého poslanca Luigiho Berlinguera a využiť pritom právomoci, ktoré mu boli zverené podľa článku 8 ods. 1 rokovacieho poriadku.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE a S&D tieto žiadosti o menovania:

výbor PETI: Eva Kaili už nie je členom.už nie je členkou.

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile: Pablo Zalba Bidegain, ktorým je nahradený Tom Vandenkendelaere.

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Tom Vandenkendelaere, ktorým je nahradený Pablo Zalba Bidegain.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


8. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku oznámil, že neboli vznesené žiadne námietky k:

odporúčaniu výboru INTA nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 14. novembra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Ak v lehote 24 hodín žiadna politická skupina ani najmenej 40 poslancov nevznesie námietku, odporúčanie sa bude považovať za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na stránke Europarl.


9. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor TRAN predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum P7_TA(2012)0270(COR01) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 3. júla 2012 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice P7_TA(2012)0270) (Ú. v. EÚ C 349 E, 29.11.2013, s. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na stránke Europarl.

°
° ° °

Vystúpil Emmanouil Glezos.


10. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na plenárnej schôdzi v septembri 2014 sú k dispozícii na stránke Europarl.


11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000089/2014), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Nová stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Nová stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014), ktorú položil Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Vykonávanie partnerstva v oblasti výskumu a inovácie v oblasti Stredozemia (PRIMA) podľa článku 185 ZFEÚ (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 12. decembra 2014

Birgit Oswald (č. 2239/2014); Maijala Helena (č. 2240/2014); Ariane Binot (č. 2241/2014); Kristóf Ács (č. 2242/2014); Nikoleta Gałka (č. 2243/2014); (meno je utajené) (č. 2244/2014); (meno je utajené) (č. 2245/2014); Matias Goos (č. 2246/2014); Ralf Hansen (č. 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (č. 2248/2014); (meno je utajené) (č. 2249/2014); (meno je utajené) (č. 2250/2014); (meno je utajené) (č. 2251/2014); (meno je utajené) (č. 2252/2014); (meno je utajené) (č. 2253/2014); (meno je utajené) (č. 2254/2014); (meno je utajené) (č. 2255/2014); (meno je utajené) (č. 2256/2014); (meno je utajené) (č. 2257/2014); Kehinde Akpata (č. 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (č. 2259/2014); Marco Caruso (č. 2260/2014); (meno je utajené) (č. 2261/2014); (meno je utajené) (č. 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (č. 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 2264/2014); (meno je utajené) (č. 2265/2014); Radek Kriegler (č. 2266/2014); Herbert Udo Plesch (č. 2267/2014); (meno je utajené) (č. 2268/2014); Michelangelo La Spina (č. 2269/2014); Xenofon Kontargyris (č. 2270/2014); Franz Nimmervoll (č. 2271/2014); (meno je utajené) (č. 2272/2014); Nadia Chaudel (č. 2273/2014); (meno je utajené) (č. 2274/2014); (meno je utajené) (č. 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (č. 2276/2014); Sven Laudan (č. 2277/2014); Michael Hollien (č. 2278/2014); Rosemarie Koehler (č. 2279/2014); (meno je utajené) (č. 2280/2014); (meno je utajené) (č. 2281/2014); (meno je utajené) (č. 2282/2014); (meno je utajené) (č. 2283/2014); José María Gómez Pontón (č. 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (č. 2285/2014); (meno je utajené) (č. 2286/2014); Chimezie Okonkwo (č. 2287/2014); (meno je utajené) (č. 2288/2014); (meno je utajené) (č. 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (č. 2290/2014); (meno je utajené) (č. 2291/2014); (meno je utajené) (č. 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (č. 2293/2014); Leonardo Rassu (č. 2294/2014); Roman Milewski (č. 2295/2014); Franz Radl (č. 2296/2014); Marialuisa Carbone (č. 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (č. 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (č. 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (č. 2300/2014); Moona Hellsten (č. 2301/2014); Rodney Maile (č. 2302/2014); Stefan Bortos (č. 2303/2014); Graham Moore (č. 2304/2014); (meno je utajené) (6 signatures) (č. 2305/2014); (meno je utajené) (č. 2306/2014); (meno je utajené) (č. 2307/2014); (meno je utajené) (č. 2308/2014); (meno je utajené) (č. 2309/2014); (meno je utajené) (č. 2310/2014); (meno je utajené) (č. 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (č. 2312/2014); Florence Cortes (č. 2313/2014); (meno je utajené) (č. 2314/2014); Flavio Miccono (č. 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (č. 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (č. 2317/2014); Gheorghe Comănac (č. 2318/2014); Ignazio Cubeddu (č. 2319/2014); Pere Romero Alonso (č. 2320/2014); Andrzej Paulinski (č. 2321/2014); Luciano Benazzo (č. 2322/2014); Michael Teuschl (č. 2323/2014); Hermann Ebhardt (č. 2324/2014); Ralf Welscher (č. 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (č. 2326/2014); (meno je utajené) (č. 2327/2014); Gael Drillon (č. 2328/2014); Luigi Barabani (č. 2329/2014); Marco Da Prato (č. 2330/2014); Cherif Dalhoumi (č. 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (č. 2332/2014); John Carnie (č. 2333/2014); (meno je utajené) (č. 2334/2014); (meno je utajené) (č. 2335/2014); (meno je utajené) (č. 2336/2014); Raquel González Fernández (č. 2337/2014); (meno je utajené) (č. 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (č. 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (č. 2340/2014); María Pinto (č. 2341/2014); (meno je utajené) (č. 2342/2014); (meno je utajené) (č. 2343/2014); (meno je utajené) (č. 2344/2014); (meno je utajené) (č. 2345/2014); (meno je utajené) (č. 2346/2014); (meno je utajené) (č. 2347/2014); (meno je utajené) (č. 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (č. 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (č. 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (č. 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (č. 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (č. 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (č. 2354/2014); Petru Pavel Uzun (č. 2355/2014); (meno je utajené) (č. 2356/2014); (meno je utajené) (č. 2357/2014); Pina Nuzzo (č. 2358/2014); Michel Faissat (č. 2359/2014); (meno je utajené) (č. 2360/2014); (meno je utajené) (č. 2361/2014); Flavio Miccono (č. 2362/2014); (meno je utajené) (č. 2363/2014); Camelia Rămășcanu (č. 2364/2014); (meno je utajené) (č. 2365/2014); (meno je utajené) (č. 2366/2014); (meno je utajené) (č. 2367/2014); Förster Gredo (č. 2368/2014); Marcello Campiotti (č. 2369/2014); (meno je utajené) (č. 2370/2014); (meno je utajené) (č. 2371/2014); (meno je utajené) (č. 2372/2014); (meno je utajené) (č. 2373/2014); (meno je utajené) (č. 2374/2014); Norman Scarth (č. 2375/2014); Elabassia Tires (č. 2376/2014); Anna Georghallides (č. 2377/2014); (meno je utajené) (č. 2378/2014); (meno je utajené) (č. 2379/2014); (meno je utajené) (č. 2380/2014); (meno je utajené) (č. 2381/2014); Nicolae Fulea (č. 2382/2014); Norbert Perstinger (č. 2383/2014); Elaine Colville (č. 2384/2014); (meno je utajené) (č. 2385/2014); (meno je utajené) (č. 2386/2014); György Palla (č. 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (č. 2388/2014); Jan Olk (č. 2389/2014); (meno je utajené) (č. 2390/2014); Janet Zammit (č. 2391/2014); (meno je utajené) (č. 2392/2014); (meno je utajené) (č. 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (č. 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (č. 2395/2014); Oronzo Danese (č. 2396/2014); Oronzo Danese (č. 2397/2014); Christian Ries (č. 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (č. 2399/2014); (meno je utajené) (č. 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (č. 2401/2014); Massimo De Simone (č. 2402/2014); Jean Paul Carré (č. 2403/2014); (meno je utajené) (č. 2404/2014); (meno je utajené) (č. 2405/2014); (meno je utajené) (č. 2406/2014); Michael Clark (č. 2407/2014); (meno je utajené) (č. 2408/2014); Konrad Schmidt (č. 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (č. 2410/2014); Sebastian Günther (č. 2411/2014); Dirk Emmermann (č. 2412/2014); (meno je utajené) (č. 2413/2014); Günter Dillikrath (č. 2414/2014); Emmanuel Sweeney (č. 2415/2014); Luigi Antoci (č. 2416/2014); Carlo Villari (č. 2417/2014); Oronzo Danese (č. 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 2419/2014); Iosif Rezmuves (č. 2420/2014); Georgios Kakarantzas (č. 2421/2014); Ghiorghi Foca (č. 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (č. 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (č. 2424/2014); (meno je utajené) (č. 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (č. 2426/2014); (meno je utajené) (č. 2427/2014); Flavio Miccono (č. 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (č. 2429/2014); (meno je utajené) (č. 2430/2014); Ivano Cartella (č. 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (č. 2432/2014); Matthias Adler (č. 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (č. 2434/2014); Flavio Mobiglia (č. 2435/2014); Robert Bajela (č. 2436/2014); Christel Jäger (č. 2437/2014); Ludwig Lentfort (č. 2438/2014); Rodney Maile (č. 2439/2014); Ioan Grosu (č. 2440/2014); Giuseppe Borracci (č. 2441/2014); Giacomo Rotoli (č. 2442/2014); (meno je utajené) (č. 2443/2014); Amélie Noel (č. 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (č. 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (č. 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (č. 2447/2014); (meno je utajené) (č. 2448/2014); (meno je utajené) (č. 2449/2014); (meno je utajené) (č. 2450/2014); Vincas Jokimas (č. 2451/2014); (meno je utajené) (č. 2452/2014); (meno je utajené) (č. 2453/2014); (meno je utajené) (č. 2454/2014); (meno je utajené) (č. 2455/2014); (meno je utajené) (č. 2456/2014); (meno je utajené) (č. 2457/2014); (meno je utajené) (č. 2458/2014); (meno je utajené) (č. 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (č. 2460/2014); (meno je utajené) (č. 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 2462/2014).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 12. decembra 2014 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité právne akty týkajúce sa priestoru slobody, bezpečnosti aspravodlivosti (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité právne akty voblasti policajnej spolupráce ajustičnej spolupráce vtrestných veciach (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité akty voblasti policajnej spolupráce ajustičnej spolupráce vtrestných veciach (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady oharmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien aozrušení nariadenia (ES) č.2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Predseda v súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy uskutoční konzultácie s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE)) (Tento názov v súčasnosti nie je v slovenčine k dispozícii.)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, JURI

- Nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 - pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 7 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 8 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady z 12. decembra 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dohody o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a troch súvisiacich dohôd (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (kodifikované znenie) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou (kodifikované znenie) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (kodifikované znenie) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré môže prijať Únia na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a antidotačných opatrení (kodifikované znenie) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na vývozy (kodifikované znenie) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy (kodifikované znenie) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (2014/2816(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o colnom zaobchádzaní s tovarom s pôvodom z Ekvádoru (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/5 EHS o pomoci členských štátov Komisii a o ich spolupráci pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grécko) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Talianska) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/014 FR/Air France, Francúzsko) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - výbor BUDG - Spravodajcovia: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) odporúčanie do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0038/2014).


14. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí v decembri 2014 (PE 544.579/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Hlasovanie o správach A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 a A8-0040/2014, ktoré predkladá Andrzej Duda, bolo odložené na niektoré z budúcich zasadaní.

Žiadosť skupín Verts/ALE, S&D a GUE/NGL, aby sa na záver rozpravy o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (bod 18 PDOJ) predložili návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý odôvodnil žiadosť so spresnením, že hlasovanie sa bude konať v januári, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti, Guy Verhofstadt, ktorý sa vyjadril v prospech žiadosti, József Szájer, ktory sa vyslovil proti žiadosti, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa hlasovanie konalo počas tohto zasadania, a Philippe Lamberts, ktorý sa vyjadril v prospech žiadosti.

Parlament žiadosť skupiny GUE/NGL zamietol.

Parlament v EH (231 za, 121 proti, 18 sa zdržali) schválil žiadosť skupiny S&D.

Streda

Žiadosť skupín Verts/ALE a GUE/NGL, aby do programu schôdze bolo zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o slobode prejavu v Turecku. Na záver rozpravy by boli počas zasadania v januári 2015 predložené návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms a Patrick Le Hyaric s odôvodnením žiadosti v mene svojich poslaneckých skupín a Alexander Graf Lambsdorff.

Parlament žiadosť schválil.

V rozprave vystúpila Rebecca Harms.

Žiadosť skupiny ECR, aby bolo hlasovanie o Palestíne odložené na štvrtok (bod 78 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Morten Messerschmidt za skupinu ECR s odôvodnením žiadosti a Martina Anderson, ktorá sa vyslovila proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


15. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) *** (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (zastupujúca spravodajkyňu) uviedla odporúčanie.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, Renata Briano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan, v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill a Sylvie Goddyn.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy a Miguel Viegas.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 16.12.2014.


16. Vykonávanie smernice o kvalite palív (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Vykonávanie smernice o kvalite palív (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: András Gyürk v mene skupiny PPE a Matthias Groote v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Jean-François Jalkh – nezaradený poslanec, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo a Gesine Meissner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira a Giulia Moi.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas.

Rozprava sa skončila.


17. Posudzovanie bezúhonnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Posudzovanie bezúhonnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Georg Mayer – nezaradený poslanec, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki a Andor Deli.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan a Deirdre Clune.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Rozprava sa skončila.


18. Vykonávanie partnerstva v oblasti výskumu a inovácie v oblasti Stredozemia (PRIMA) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000092/2014), ktorú položil Jerzy Buzek pre Komisiu: Vykonávanie partnerstva v oblasti výskumu a inovácie v oblasti Stredozemia (PRIMA) podľa článku 185 ZFEÚ (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia rozvinula otázku.

Carlos Moedas (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Massimiliano Salini v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Juan Carlos Girauta Vidal v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay – nezaradený poslanec, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos a Tonino Picula.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas a João Ferreira.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas.

Rozprava sa skončila.


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli a Doru-Claudian Frunzulică.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 544.579/OJMA).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.20 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Ospravedlnení:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia