Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0132(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0059/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0059/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0074

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

5.2. Επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/EΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1993, για τη συνδρομή και τη συνεργασία των κρατών μελών με την Επιτροπή σχετικά με την επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0074)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου