Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Lara Comi w sprawie dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej skazanych w Indiach, Amjad Bashir w sprawie ataku terrorystycznego przeprowadzonego przez kommando Talibów na szkołę w Peszawar w Pakistanie, w wyniku którego śmierć poniosło co najmniej 130 osób, w większości uczniów, oraz Barbara Spinelli w sprawie włoskiego dziennikarza i byłego posła do PE Giulietta Chiesy zatrzymanego w Tallinie i następnie wydalonego z Estonii.

°
° ° °


5.1. Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (głosowanie)

(głosowanie tajne)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Przewodnicząca oświadczyła, że otrzymała kandydaturę Emily O'Reilly, oraz przypomniała przepisy art. 219 Regulaminu i praktyczne wskazówki dotyczące głosowania.

Przewodnicząca potwierdziła, że spełnione są warunki głosowania, gdyż obecna jest ponad połowa posłów.

Przystąpiono do głosowania tajnego (569 głosów za, 66 głosów przeciw, 43 posłów wstrzymało się od głosu).

Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, jest załączona do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca ogłosiła, że EMILY O'REILLY została wybrana na Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (P8_TA(2014)0073), pogratulowała jej oraz wezwała do złożenia ślubowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, zgodnie z art. 219 ust. 7 Regulaminu.


5.2. Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0074)


5.3. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014- 2013/0418(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczzyni: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0075)

Parlament wyraził zgodę na przystąpienie do konwencji.


5.4. Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim [10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0076)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.5. Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą [11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0077)

Parlament wyraził zgodę na odnowienie umowy.


5.6. Udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz trzech powiązanych umów [06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0078)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy oraz trzech powiązanych umów.


5.7. Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych [COM(2014)0666 - C8-0242/2014- 2014/0308(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0079)


5.8. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirpool, Włochy) [COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0080)


5.9. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Polska) [COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0081)


5.10. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. Pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i nalezytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Grecji) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014- 2014/2183(BUD)) - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Vana (A8-0063/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0082)


5.11. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek FEM/2013/014 FR/Air France (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France, Francja) [COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Marco Zanni (A8-0065/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0083)


5.12. Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji [C(2014)9456 - C8-0284/2014- 2014/0901(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

(Głosowanie tajne)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

Lista posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu jest załączona do niniejszego protokołu.

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2014)0084)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności