Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg

10. Program prac Komisji na rok 2015 (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Program prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) przedstawili program prac i pogratulowali jury Nagrody im. Karola Wielkiego decyzji o przyznaniu jej w 2015 r. przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Martinowi Schulzowi.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pablo Iglesiasa, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jörga Leichtfrieda, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe`a, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mercedes Bresso, Jonathan Arnott w sprawie przepisów załącznika XV do Regulaminu, (przewodniczący wyjaśnił sytuację), Gerolf Annemans niezrzeszony, Jonathan Arnott w sprawie stosowania Regulaminu, i Andrzej Grzyb.

PRZEWODNICTWO: Olli REHN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria João Rodrigues, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge`a, Paul Tang, Maria Arena i István Ujhelyi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski i Ricardo Serrão Santos.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Jean-Claude Juncker.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności