Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg

10. Pracovný program Komisie na rok 2015 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Pracovný program Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) predstavili pracovný program a vyjadrili potešenie v súvislosti s rozhodnutím vedenia Ceny Karola Veľkého udeliť ju v roku 2015 predsedovi Európskeho parlamentu, Martinovi Schulzovi.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Pablo Iglesias, Vicky Ford v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Mercedes Bresso, Jonathan Arnott, o ustanoveniach prílohy XV rokovacieho poriadku (predseda objasnil situáciu), Gerolf Annemans – nezaradený poslanec, Jonathan Arnott, o uplatňovaní rokovacieho poriadku, a Andrzej Grzyb.

PREDSEDNÍCTVO: Olli REHN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Paul Tang, Maria Arena a István Ujhelyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski a Ricardo Serrão Santos.

Vystúpili: Frans Timmermans a Jean-Claude Juncker.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia