Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург

11. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят представи следното съобщение:

Препоръката на комисията INTA да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 14 ноември 2014 година за изменение на приложение І към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (C(2014)08355 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014), беше обявена на пленарното заседание в понеделник, 15 декември 2014 г. (точка 8 от протокола от 15.12.2014).

Никой не се противопостави на тази препоръка в рамките на 24-часовия срок, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Следователно, тази препоръка се счита за приета и решението ще бъде публикувано в раздела "Приети текстове" на утрешното пленарно заседание в сряда, 17 декември 2014 г.

Правна информация - Политика за поверителност