Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург

13. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

Препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 21 октомври 2014 г. за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Ако не бъде представено възражение от политическа група или най-малко 40 членове на ЕП в рамките на 24 часа, препоръката се счита за приета. В противен случай, тя се подлага на гласуване.

Препоръката е публикувана на сайта Europarl.

Правна информация - Политика за поверителност