Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

13. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

Σύστασης της επιτροπής ECON να μη διατυπωθεί αντίρρηση στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, όσον αφορά τις εκ των προτέρων συνεισφορές σε σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014).

Εάν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ανακοίνωση στην Ολομέλεια, δεν έχουν αντιταχθεί στη σύσταση πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, η προτεινόμενη σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση διατίθεται στον ιστότοπο του Europarl.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου